گشايش و بهره بردارى ده فارم پرورش ماهى در بلخ

by Muheb Ibrahimkhail | February 6, 2019 12:28 PM

افغانستان كشور محاط به خشكه بوده و از سوى ديگر ضروريات مردم به غذا هاى بحرى  روز افزون ميباشد كه اين امر سبب جلب توجه سرمايه گذاران به سوى پرورش ماهى در كشور شده است. 

باوجود دو هزار فارم پرورش ماهى در كشور و توليد بيش از ده ها هزار تُن ماهى هنوز هم سالانه به ارزش سي ميليون دالر ماهى به كشور وارد ميشود.

مسؤولین برنامه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در زون شمال افغانستان از بهره‌ برداری ۱۰ فارم پرورش ماهی خبر می‌دهند که با ظرفیت تولید ۱۰ تُن ماهی در سال فعال شده اند.

فهيم جبارى مسؤول پروژه ملى مالدارى و باغدارى  NHLP وزارت  زراعت افغانستان در شمال گفت” با ايجاد اين فارم ها ضروريات باشنده گان اين ولايت تا حدى مرفوع خواهد شد. هر یک از این فارم‌ها ظرفیت پرورش هفت تا هشت تُن ماهی را در یک ماه دارد که به بازار عرضه خواهد شد.”

اين فارم كه در ساحه يك جريب زمين هم از لحاظ اقتصادى حائز اهميت بوده و هم زمينه كار  را براى باشنده گان اين ولايت فراهم ساخته است.

بر اساس يافته هاى وزارت زراعت ١٨ فارم با داشتن ٦٠ هزار ماهى  در بلخ فعاليت دارند. و در آينده هاى نزديك اين ولايت از لحاظ ماهى به خودكفايى خواهد رسيد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%af%d8%b4%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%89-%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%89-%d8%af/