گسترش باغ هاى ميوه جات زودرس در مناطق شرقى كشور

by Muheb Ibrahimkhail | April 28, 2019 4:07 PM

به منظور عرضه هر چى بيشتر ميوه جات  در بازار هاى داخلى و گرفتن جاى ميوه جات خارجى در كشور، وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى در نظر دارد تا باغهاى ميوه جات زودرس را كه در نقاط شرقى افغانستان موقعيت دارند افزايش دهد.

مسئولان وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى در نظر دارند تا به منظور تنظيم ماركيت داخلى ميوه تازه در كشور، برنامه هاى منظم را راه اندازى كنند تا از اين طريق جاى ميوه هاى تازه خارجى در بازار هاى داخلى افغانستان گرفته شود.

مسوولان اين وزارت همچنان بيان داشتند كه، تا يك هفته ديگر ميوه جات تازه به بازار داخلى عرضه خواهند شد و قرار است تا يك ماه ديگر (ماه جوزا)، انواع انگور كشور نيز وارد بازار خواهند شد.

همچنان اكبر رستمى، سخنگوى وزارت زراعت و آبيارى ميگويد كه،” براى تأمين نيازمندى هاى بازار داخلى كشور با ميوه جات تازه، باغهاى ميوه جات زودرس را در شرق كشور ايجاد كرديم و به زودى اين باغها افزايش و گسترش پيداخواهند نمود.”  

آگاهان امور اقتصادى افزايش باغهاى ميوه هاى تازه را در كشور يك اقدام نيك در زمينه، گرفتن جاى ميوه هاى خارجى در بازار هاى داخلى و حتی افزايش صادرات به خارج از كشور ميدانند. 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d9%87%d8%a7%d9%89-%d9%85%d9%8a%d9%88%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b4%d8%b1/