کنفرانس پیشه و حرفه برای 90 تن محصلات حقوق و شرعیات در مزارشریف

by Wadsam | November 18, 2017 5:05 AM

کنفرانس پیشه و حرفه در پوهنتون بلخ توسط پروژۀ تقویت حاکمیت قانون ادارۀ همکاری افغان-آلمان و فاکولته های حقوق و شرعیات پوهنتون بلخ، در شهر مزار شریف برگزار گردید.

در این کنفرانس سه تن از حقوقدانان اناث حرفه ها، سابقۀ تحصیلات و سمت مسلکی خویش را به ۹۰ تن محصلات حقوق و شرعیات به نمایش گذاشتند.

یک محصل شرعیات گفت: “عالی بود که در بارۀ نهادهای عدلی و قضایی و طرزالعملهای آن بیشتر بدانم و اینکه آگاه شدم که برای محصلان اناث این امکانات وجود دارد که به صفت حقوقدانان مسلکی ایفای وظیفه نمایند”.

هدف کنفرانس مذکور این بود که محصلات حقوق را از فرصتهای مختلف کار مسلکی و ملاقات با حقوقدانان آگاه سازد. متعاقباً یک سلسله رویدادهای مشابه در آینده نیز صورت خواهد گرفت که از دسترسی محصلات حقوق به مارکیت کار حمایت خواهند کرد.

معاون سارونوال بلخ در این زمینه گفت: “نظر به تجربۀ من، لیاقت انفرادی و اعتماد به نفس دو عاملیست که به انسان کمک می کند تا در سر راه رسیدن به مسلک و حرفۀ دلخواه اش موانع را از میان بردارد”.

بحث با مدلهای نقش اناث که موفقانه پیشۀ مسلکی را به پیش می برند انگیزش محصلان را در جهت فراگیری دانش بیشتر تقویت می بخشد و به آنها کمک می کند با دیگران روابط مسلکی ایجاد نمایند.

حقوقدانانی که به صفت قاضیان، سارنوالان، وکلای مدافع او استادان ایفای وظیفه می کنند به محصلان مشوره می دهند و تجارب خویش را با آنها شریک می سازند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-90-%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88/