بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

کنفرانس هماهنگی برنامه های ارتقای ظرفیت وزارت امور زنان، در سطح مرکز و ولایات

کنفرانس هماهنگی برنامه های ارتقای ظرفیت وزارت امور زنان، در سطح مرکز و ولایات در روز چهارم با حضور سیده مژگان مصطفوی معین مسلکی وسرپرست وزارت امور زنان، مسعوده عمری مشاور معاونیت اول ریاست جمهوری،  زرغونه رسا از دفتر بانو اول و روسای مرکزی و ولایتی در هوتل کابل استار به روز سه شنبه مورخ 9 جدی 1393 خاتمه یافت.

هدف از تدویر این کنفرانس، هماهنگی برنامه های ارتقای ظرفیت ریاست ها ودفاع از حقوق زنان در مرکز و ولایات، عنوان شده است.

پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مسلکی وسرپرست وزارت امور زنان، ضمن سپاس و امتنان از روسای ولایتی  به منظور تشریف آوری و تحمل پذیری شان در این چهار روز، خواهان توجه بیشتر حکومت وحدت ملی به مسایل زنان گردید.

در پایان این کنفرانس، تصدیق نامه های ازسوی وزارت امور زنان به همکاری دفتر سکتورعدلی افغانستان  به روسای ولایتی زنان، اهدأ گردید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.