کنفرانس آگاهی دهی از سیستم مالیاتی برای متشبثین خصوصی

by Shahwali Sadiq | February 5, 2015 11:28 AM

ریاست عواید وزارت مالیه و اتاق تجارت و صنایع افغانستان مشترکاً کنفرانس آگاهی دهی سیستم مالیاتی برای متشبثین خصوصی را به تاریخ 14 دلو 1393 با حضور 150 تن از متشبثین خصوصی عمدتاً در سکتورهای کوچک و متوسط دایر نمودند.

این کنفرانس به منظور آشنایی و تشویق متشتثین خصوصی به منظور تطبیق “سیستم سنجش خودی مالیات” که یکی از مدرن ترین طروق تحصیل عواید در سطح دنیا نوین می باشد، برگزار شده است. با تطبیق این نوع سیستم، وزارت مالیه قادر به تطبیق موفقانه سیستم مالیاتی و افزایش عواید حکومت خواهد شد.

مبنای این سیستم را اطاعت پذیری فردی مالیه دهندگان تشکیل می دهد. آگاهی دهی، تشویق و آموزش عندالموقع مالیه دهندگان در مورد چگونگی ارائه اسناد حسابی شان، نقش بارزی در افزایش اطاعت پذیری مالیه دهندگان خواهند داشت. با تطبیق موثر این سیستم، هر نوع نگرانی وسوءظن فی مابین اداره مالیاتی و مالیه دهندگان از بین میرود.

در این کنفرانس محترم گل مقصود ثابت معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم نجیب احمدزی سرپرست ریاست عمومی عواید وزارت مالیه، محترمه آمنه احمدی رییسه عواید زون مرکز اشتراک ورزیده بودند.

محترم گل مقصود ضمن اشاره به نیاز جدی افزایش همکاری ها میان وزارت مالیه و مالیه دهنده گان به خصوص سکتور خصوصی، تدویر همچون کنفرانس های آگاهی دهی را یک نیاز جدی در این راستا خواند.

ایشان همچنان در مورد ایجاد سهولت های هر چه بیشتر به تاجران صحبت کرد و گفت: “وزارت مالیه در صدد ایجاد یک طرح الکترونیکی است تا منبعد مالیه دهنده گان بتوانند مالیات خویش را از طریق انترنت بپردازند. وی هدف از ایجاد این طرح را به حداقل رساندن ارتباط مامور با تاجر به منظور کاهش فساد خواند. علاوتاً آقای مقصود مشکلات در ادارات وزارت مالیه را پذیرفت و وعده سپرد که با روی کار آمدن رهبری جدید مشکلات موجود به زودترین فرصت حل خواهند شد.

متعاقباَ محترم الحاج خانجان الکوزی حین سخنرانی خویش، هدف از تدویر این کنفرانس را افزایش آگاهی تاجران در مورد مالیات و جلوگیری از سوء استفاده های اشخاص غیر مسول عنوان نمود. وی قانون فعلی مالیات بر عواید را بسیار پیشرفته و مدرن خواند، در حالیکه سیستم تجارت در افغانستان عنعنوی است. ایشان از وزارت مالیه خواست تا سیستم مالیه دهی را طوری تسهیل نماید تا برای تمامی سطوح جامعه قابل فهم باشد.

وی همچنان وعده سپرد که اتاق تجارت و صنایع افغانستان در راستای آگاهی رسانی سکتور خصوصی در مورد حقوق و مکلفیت شان با وزارت مالیه همکار خواهد بود. ایشان گفتند: “تطبیق سیستم مدرن مالیاتی و افزایش آگاهی سکتور خصوصی از حقوق و مکلفیت های شان باعث کاهش فساد، افزایش عواید حکومت، اعتماد سازی بین متشبثین خصوصی و دولت و در نهایت باعث کاهش قیمت های خواهد شد.”

آقای الکوزی به کتگوری سازی انواع جواز ها جهت تسهیل در جمع آوری عواید و اخراج مشاورین خارجی کشورهای همسایه در وزارت مالیه که جهت تخریب اقتصاد کشور فعالیت می کنند، تاکید نمود.

محترم نجیب احمدزی علت فساد را عدم آگاهی عامه به خصوص سکتور خصوصی از قوانین و مقررات مالیاتی خواند. وی همچنان بالای برگزاری همچو برنامه های آموزشی تاکید نموده افزود که سکتور خصوصی باید به طور کامل از حقوق و مکلفیت های خود آگاهی کسب نماید.

کنفرانس مذکور سپس به گروپ های کاری به اساس سکتورها تقسیم شد و متشبثین خصوصی نظریات و شکایات خود را در مورد مشکلات و چالشهای موجود با مامورین ریاست عواید زون مرکز در میان گذاشتند.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و ریاست عواید زون مرکز مصمم هستند تا همچون برنامه های آموزشی و آگاهی دهی را تداوم بخشند تا سیستم مالیه دهی موثر و شفاف در کشور تطبیق و در نهایت عواید حکومت نیز افزایش یابد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/