کمیسیون خدمات ملکی رهنمود جدید فعالیت و حفظ و مراقبت پروژه ها را معرفی کرد

by Wadsam | May 19, 2015 9:09 AM

هفتۀ گذشته مسئولین تمام دفاتر ولایتی و محلی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در انستیتوت خدمات ملکی در کابل تشکیل جلسه داده نخستین رهنمود فعالیت و حفظ و مراقبت پروژه های کوچک و متوسط زیربنایی را معرفی کردند. این رهنمود جدید توسط انجینران و کارمندان ملکی ریاست های سکتوری ای که مسئولیت پیشبرد و حفظ و مراقبت را بعهده دارند مورد استفاده قرارگرفته می تواند.

نشر این کتاب به مثابۀ نخستین رهنمود در نوع خویش برای پروژه های کوچک توسعه ای گام دیگری در راه تعیین مشخصات فنی مبتنی بر ستاندارهای که در افغانستان بوجودآمده است، بشمار می آید. ریاست های سکتوری و مراجع دیگر کشور با داشتن این رهنمود در موقف بهتری قرارخواهند داشت تا زیربناهای عامه بگونۀ مثال سرکهای جغله دار و مکاتب دهات، پلهای کوچک و دیوارهای استنادی دربرابر سیلاب ها، کلینیکهای ابتدایی و پروژه های کوچک تولید برق آبی را اداره نموده و آنها را برای مدت طولانی فعال نگهدارند.

این رهنمود به حمایت برنامه ارتقای ظرفیت منطقه یی حکومت آلمان که با کمیسیون فوق الذکر یکجا همکاری دارد در ولایات بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، تخار و بدخشان به منظور آموزش کارمندان ملکی و انجینران ریاست های سکتوری تهیه گردیده است. پس از بیش از یک دهه انکشاف در افغانستان و سرمایه گذاریهای فراوان جامعۀ بین المللی، مقامات محلی اکنون مسئولیت فعالیت و حفظ و مراقبت عمارات و تأسیسات اساسی زیربنایی را بعهده دارند.

علاوه بر تسوید رهنمود فوق ادارۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در فیض آباد مأمورین ملکی را برای مدت شش ماه پیرامون رهنمود جدید آموزش داده است. علاوه برآن، بیش از ۱۰۰ تن انجینران ریاست های سکتوری در بلخ، سمنگان، بغلان، کندز و تخار در بارۀ محتویات این رهنمود آموزش دیده اند. در گردهمایی ایکه به منظور معرفی این رهنمود در کابل دایر شده بود مسئولین ولایتی کمیسیون مذکور برمبنای تجارب خویش در شمال افغانستان تبادل نظر نمودند. در گام بعدی موضوعات مربوط به فعالیت و حفظ و مراقبت و راهنماییهای ذیربط در نصاب درسی ملی انستیتوت آن کمیسیون برای کارمندان ملکی و انجینران سکتوری شامل ساخته خواهد شد.

برنامه ارتقای ظرفیت منطقه یی (RCD) به مثابۀ جز ادارۀ همکاری افغان-آلمان که از جانب وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) تمویل می شود، از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH اجرا می شود. این برنامه در شش ولایت شمالی افغانستان- بدخشان، بغلان، بلخ، کندز، تخار و سمنگان – اولویت های توسعه ای شرکای افغانی را در سطح ولایات، ولسوالی ها و روستاها مورد حمایت قرارداده و در عین زمان سعی می کند که مالکیت افغانی بر پروسه های توسعه ای را افزایش بخشیده، نهادهای دولتی افغانستان را تحکیم نموده و شفافیت و شمولسازی مردم در روند انکشاف کشور را رشد دهد.

 معلومات مفصل در مورد این رهنما ضمیمه گردیده است. RCD Maintenance Manual_Dari Version May 2015 pdf(1)[1]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. RCD Maintenance Manual_Dari Version May 2015 pdf(1): http://dari.wadsam.com/wp-content/uploads/RCD-Maintenance-Manual_Dari-Version-May-2015-pdf1.pdf

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa/