کمک 19 میلیون دالری امریکا به پروگرام غذائی جهان (WFP) در افغانستان

by Abdullah Atayi | June 12, 2016 11:42 AM

ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده (USAID) 19  میلیون دالر امریکایی را به پروگرام غذائی جهان (WFP) در افغانستان کمک نموده است، که این ظرفیت مساعدت های مواد غذایی و ترانسپورت هوایی پروگرام غذائی جهان را تقویت خواهد بخشید.

ازاین جمله، 14 میلیون دالر از طرف پروگرام غذائی جهان برای فراهم آوری کمک های مواد غذائی برای کسانی که ازبحران ها و حوادث طبیعی متآثر گردیده اند مصرف خواهد شد. پنج میلیون دالر باقیمانده آن برای گسترش خدمات هوایی که با پرواز به بیش از 25 ساحه از حدود 160 اداره ارائه دهنده خدمات بشردوستانه بشردوستانه ملل متحد (UNHAS)در افغانستان حمایت میکند، به مصرف خواهد رسید.

کلود جیبیدار، نماینده و رئیس پروگرام غذائی جهان در افغانستان دراین مورد گفت: ” این کمک به پروگرام غذائی جهان اجازه خواهد داد تا در افغانسنتان بشمول بیجا شده گان داخلی به بیشتر از 365,000 افراد دارای عدم مصؤنیت غذائی دسترسی پیدا کند. همچنان WFP را قادر خواهد ساخت که به اسرع وقت وهوشمندانه فعالیت خویش را به پیش ببرد.”

وی افزود: “از آنجا که این کمک به پروگرام غذائی جهان اجازه میدهد که مواد غذائی را از منابع داخلی خریداری نماید، به اینگونه از مصارف ترانسپورت و ضایع شدن وقت جلوگیری به عمل می آید. به عنوان مثال پروگرام غذائی جهان خواهد توانست تا آرد گندم را از آن آسیاب های داخلی خریداری نماید که در اجرای ابتکار غنی سازی آرد با آنان کار میکند.”

هیربرت سمیت، رئیس ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده USAID درافغانستان گفت: ” ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده در افغانستان و جهان به شراکت WFP درعرصۀ مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه ارزش عمیقی قایل است. پروگرام غذائی جهان با حکومت افغانستان و ادارات ملی غیر دولتی از نزدیک کار میکند تا اطمینان حاصل گردد که نیازمند ترین افغان هایی که از حوادث طبیعی و بحران ها متآثر گردیده اند، کمک های مواد غذائی و تغذیه ای را بدست میاورند. با درنظرداشت وضعیت پیچیدۀ امنیتی، دسترسی به ساحات چالش برانگیز خواهد بود ازاین رو، ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده، خدمات هوایی بشردوستانه پروگرام غذائی جهان را بخاطر فراهم نمودن امکان دسترسی مصؤن به ساحات پروژه ها و مستفیدین در سطح کشور برای شرکای انکشافی و بشری، می ستاید.”

در 2016 ، پروگرام غذائی جهان درنظر دارد که برای 3.9 میلیون مردم دارای عدم مصؤنیت غذائی در افغانستان کمک و امکانات تغذیۀ بهتر فراهم نماید، برای افرادی که از بحران ها و حوادث طبیعی متآثر گردیده اند کمک های مواد غذائی و یا نقدی تهیه نماید، فعالیت های کاهش خطرات حوادث را به پیش ببرد و برای شاگردان اناث و ذکور در مناطق دارای عدم مصؤنیت غذائی، مواد غذائی بخاطر بردن به منازل شان را توزیع نماید. در سال جاری، پروگرام غذائی جهان برای بیشتر از 400,000بیجاشده داخلی کمک های مواد غذائی فراهم خواهد نمود.

برعلاوه خدمات هوایی بشردوستانه ملل متحد  UNHAS با داشتن چهار طیاره به عنوان امکانات ضروری، دسترسی مصؤن، سریع و مناسب به مناطقی که رسیدن به آن ازطریق زمین ممکن نیست را برای کارمندان بشری ممکن میسازد.

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده تمویل کننده بزرگ پروگرام غذائی جهان در افغانستان است که در پنج سال گذشته نزدیک به 50فیصد منابع این اداره را فراهم نموده است.

پروگرام غذائی جهان بزرگترین ادارۀ بشردوستانه در جهان میباشد که برعلیه گرسنگی مبارزۀ جهانی میکند، در مواقع حوادث و حالات اضطراری کمک های مواد غذائی فراهم مینماید و با جوامع در تغدیۀ بهتر و بلند بردن مقاومت شان در مقابل حوادث کار میکند. همه ساله پروگرام غذائی جهان برای نزدیک به 80 میلیون نفر در 75 کشور جهان کمک میرساند.

پروگرام غذائی جهان از سال 1963 بدینسو در افغانستان به این هدف کار میکند تا برای افغانها و کشورشان در ساختن یک آیندۀ عاری از گرسنگی کمک نماید. مواد غذایی پروگرام غذایی جهان با WFP فقط بر اساس نیاز و بدون در نظرداشت قوم، مذهب و ملحوظات سیاسی توزیع میگردد.

.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d9%85%da%a9-19-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%ba%d8%b0/