کمک هشت میلیون دالری عربستان سعودی برای مسکن سازی در افغانستان

by Abdullah Atayi | March 2, 2017 9:32 AM

انجنیر اجمل شمس معین امور مسکن وزارت شهرسازی و مسکن و شماری از اعضای هیئت رهبری این وزارت در نشست با نماینده وزارت مالیه، در مورد چگونگی استفاده از کمک مالی کشور عربستان سعودی برای ایجاد مسکن در افغانستان بحث و تبادل نظر نمود.

نماینده وزارت مالیه گفت: “از جمع 100 میلیون دالر کمک عربستان سعودی در نشست بروکسیل 8 میلیون دالر آن برای مسکن سازی در افغانستان به مصرف میرسد و نیاز است تا طرح مسکن سازی در افغانستان هرچه سریعتر ایجاد گردد.”

معین امور مسکن وزارت شهرسازی و مسکن، از این روند اسقبال نموده و وعده سپرد تا در اسرع وقت وزارت شهر سازی و مسکن طرحی را درمورد ساخت و ساز مسکن در افغانستان، آماده نموده و به وزارت مالیه پیشکش نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/