کمک نُه میلیون پوندی بریتانیا برای وزارت معارف

by Abdullah Atayi | November 25, 2015 12:18 PM

کارین پییرز،  سفیر بریتانیا در کابل می گوید که حکومت بریتانیا برای وزارت معارف افغانستان نُه میلیون پوند کمک می کند،  و این کمک مالی در بخش تقویت آموزش شاگردان دختر در مناطق دور دست مصرف خواهد شد.

به گفته این دیپلومات بریتانیایی، کشورش پالیسی واضح و تعهد از حکومت افغانستان می خواهد که در مناطق دور افتاده سطح معارف در حال گسترش است.

اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف افغانستان گفته است که تا هنوز نبود زیربنا، ساختمان مکاتب، ناامنی و کمبود استادان مسلکی، از مشکلات مهم در برابر آموزش دختران در مناطق دور دست افغانستان است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%86%d9%8f%d9%87-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%be%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7/