English | دری

Breaking News

کمک مالی بالغ بر 5.1 میلیارد افغانی حکومت آلمان برای افغانستان

کمک مالی بالغ بر 5.1 میلیارد افغانی حکومت آلمان برای افغانستان

امروز مشوره های حکومتی پیرامون همکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فدرالی آلمان در سال ۲۰۱۹ موفقانه به پایان رسید.

وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) متعهد گردید که حدود ۵،۱ میلیارد افغانی (معادل ۵۹ میلیون یورو) را در عرصه های حکومتداری خوب، توسعه پایدار اقتصادی و نیز توسعه شهری و زیربنای شاروالی ها در افغانستان سرمایه گذاری نماید. مزید برآن، مبلغ ۸،۷ میلیارد افغانی دیگر (معادل ۱۰۰ میلیون یورو) به صندوق وجهی بازسازی افغانستان اختصاص داده می شود.

در بدل این سرمایه گذاری، آلمان از حکومت افغانستان انتظار دارد که تحت چهارچوب پاسخگویی متقابل جنوا، به تعهدات خویش مبنی بر انجام اصلاحات در زمینۀ مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از خشونت علیه زنان، رشد حقوق و فرصت های مساوی برای زنان و نیز تأمین شفافیت در استخراج معادن و سکتور استخراج عمل نماید. به همین جهت، از جملۀ ۸،۷ میلیارد افغانی (معادل ۱۰۰ میلیون یورو) که به صندوق وجهی فوق الذکر اختصاص یافته است، مبلغ ۵،۲ میلیارد افغانی (معادل ۶۰ میلیون یورو) مشروط بر تطبیق اصلاحاتی خواهد بود که مشترکاً در چهارچوب پاسخگویی متقابل جنوا، روی آنها موافقه صورت گرفته است. علاوه برآن، مبلغ ۳،۵ میلیارد افغانی (معادل ۴۰ میلیون یورو) از باب همکاری دوجانبه که در سکتور انرژی سرمایه گذاری خواهد شد، مشروط به انجام رهنمودهای فعالیت و حفظ و مراقبت پروژه های جاری و آیندۀ پلان شده به منظور پایداری این پروژه ها می باشد.

آلمان در راه کمک به انکشاف پایدار، صلح و ثبات در افغانستان متعهد باقی می ماند. دوکتور هیننگ پلاتی، رئیس بخش افغانستان و پاکستان در وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان در سخنرانی افتتاحیۀ خویش چنین تأکید ورزید: «آلمان به عنوان یک شریک مطمئن درازمدت برای توسعه افغانستان و مردم این کشور باقی می ماند – همان طوری که ما در گذشته نیز چنین بوده ایم. آلمان به حمایت خویش از انکشاف در افغانستان با تمویل الی ۴۳۰ میلیون یورو به طور سالانه تا سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داد.»

هدف از همکاری افغان-آلمان همانا بهبود بخشیدن شرایط زندگی و دورنماهای آیندۀ مردم افغانستان است تا آنها بتوانند از یک زندگی عاری از فقر، مهاجرت، خشونت یا افراطیت لذت ببرند. امروز، آلمان متعهد گردید که به حمایت خویش در مبارزه علیه فساد اداری، رشد دختران و زنان، تقویت جامعۀ مدنی افغانستان، اصلاح ادارۀ عامه و ایجاد یک محیط قادرکننده برای سهمگیری سکتور خصوصی ادامه دهد.

ناهید سرابی، معین امور پالیسی وزارت مالیۀ افغانستان چنین اظهار داشت: «همان طوری که در استراتژی رشد و نیز چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان تسجیل شده است، حکومت افغانستان در نظر دارد به رشد اقتصادی بالاتری دست یابد، مناسبات دوستانه اش را با کشورهای همسایه توسعه دهد، عواید را افزایش دهد، اشتغال سازی کند، سطح فقر را کاهش دهد، و به منازعۀ خشونت بار پایان دهد. رسیدن به این اهداف ما را قادر خواهد ساخت تا به مثابۀ یک ملت به خودکفایی نایل شویم. برای رسیدن به این هدف ها، ما روی برنامه ها و پروژه های دارای اولویت را در مطابقت با «برنامه های ملی دارای اولویت» سرمایه گذاری می کنیم؛ برنامه هایی که درازمدت و دوامدارند و افغانستان را به منطقه و فراتر از آن پیوند می دهند. من همچنین می خواهم تا به خاطر حمایت دوامداری که از ابتدای همکاری ما وجود داشته، مراتب سپاسگزاری ام را به نمایندگی از افغانستان به شما و مردم شما (آلمان) ابراز کنم. آلمان نقشی کلیدی در بازسازی افغانستان ایفا کرده و همکاری ما، به دستاوردهای قابل توجهی در تطبیق برنامه های مشترک توسعه ای نایل گردیده است.»

به منظور کسب اطمینان از این که تمام شهروندان افغانستان از توسعه مستفید می شوند، ایجاد فرصت های دوامدار ایجاد درآمد و حمایت از رشد اقتصادی و نیز بهبود تهیۀ برق و آب شامل اولویت ها شده اند. این اهداف با اولویت های افغانستان مانند چارچوب صلح و انکشاف ملی و برنامه های ملی دارای اولویت کاملاً مطابقت دارند.

علاوه بر آن، ادارۀ همکاری افغان-آلمان همکاری اش را با شرکای اصلاحات جانب افغانی توسعه خواهد بخشید و به گونۀ فزاینده از محرک ها برای رشد شفافیت، مالکیت افغانی و سمتیابی انکشافی استفاده خواهد کرد.

از سال ۲۰۰۱ بدینسو، حکومت آلمان مجموعاً ۳۴۵ میلیارد افغانی (معادل ۴،۰۶ میلیارد یورو) را در افغانستان سرمایه گذاری کرده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*