English | دری

Breaking News

کمک فرانسه در بخش پاسخگویی به حاالت اضطرار پروگرام غذائی جهان در افغانستان

کمک فرانسه در بخش پاسخگویی به حاالت اضطرار پروگرام غذائی جهان در افغانستان

حکومت فرانسه کمک 400000 یورو (424000) دالر امریکایی را با پروگرام غذائی جهان درافغانستان اعلان نمود که در سال 2015 ازسوی این ادره در افغانستان درعرصۀ پاسخگویی به حاالت اضطرارمصرف خواهد شد. این اعلان رسما امروز در سفارت فرانسه در کابل در مراسم که بمنظورامضا ی توافق نامۀ برگزارشده بود و در آن نماینده گان بلند رتبۀ حکومت فرانسه وپروگرام غذائی جهان WFP اشتراک داشتند، صورت گرفت.با این کمک فرانسه پروگرام غذائی جهان برای 45000 نفر که از حوادث طبیعی وغیر طبیعی متاثر میگردند ازمنابع محلی مواد غذائی تهیه وجهت توزیع انتقال خواهد کرد.

با این کمک پروگرام غذائی جهان تا جایکه ممکن باشد از زارعین کوچک واتحادیه های کشاورزان، گندم خریداری مینمایدوبیسکویت پرانرژی ازیک فابریکه ای که در شرق افغانستان در شهر جالل آباد تولید میشود خریداری خواهدآقای کلود جیبیدار نماینده ورئیس پروگرام غذائی جهان درافغانستان دراین باره گفت: ” ما ازاین کمک ها استفبال میکنیم نه تنها به خاطر اینکه برای نجات زندگی مردم در حاالت دشوار حوادث امکانات تهیۀ مواد غذائی را فراهم میسازد.

بلکه این کمک مالی از کشاورزان وتجارت محلی نیز حمایت میکند، چون WFP بشمول بیسکویت پرانرژی تمامی مواد غذائی را ازمنابع محلی تهیه خواهد کرد”.

به همین گونه سفیر کشور فرانسه در افغانستان آقای ژان میشل مارلود گفت: ” فرانسه درحاالت اضطرار از کمک های بشری بموقع WFP خرسند است مانند کمک های که در جریان سیلاب های بهار 2014 و هم در جریان هجوم مهاجرین که از پاکستان آمدند انجام دادند. با درنظرداشت بلند شدن درجه حرارت به سطح جهان گمان میرود که اینگونه حوادث ازدیاد یابد بد ین اساس مسؤلین افغان باید به همان اندازه نگران تاثیرات اقلیمی باشند به اندازه که نگران قربانیان حوادث هستند”.

تهیه مواد غذائی از منابع محلی درحاالت اضطرار برای WFP به معنی فرصت سریع، مؤثر وقابل اعتماد میباشد.پروگرام غذائی جهان تا حد امکان گندم را به شکل مستقیم از زارعین کوچک محلی خریداری مینماید مارکیت غله افغانستان را تقویه وزارعین را به آن وصل مینماید.

درسال 2015، پروگرام غذائی جهان پالن دارد که برای 3،4 میلیون افغان مستحق ازطریق تطبیق پروژه های مختلف مانند ایجاد سرمایه های عامه، توزیع مواد غذائی برای شاگردان مکاتب، برگزاری کورس های حرفوی، تغذیه وتوزیع کوپون مواد غذائی، در 34 والیت کشور کمک های مواد غذائی برساند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*