کمک ده میلیون پوندی موسسه افغان اید با اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان

by Abdullah Atayi | December 13, 2015 11:01 AM

ویس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته است، موسسه “افغان اید” ده میلیون پوند به اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان کرده است که این کمک بلاعوض بوده و در هشت ولایت شمال کشور که از حوادث طبیعی خساره مند شده اند به مصرف خواهد رسید.

وی افزود:  آنان تلاش خواهند کرد تا این کمک را در چهار سال آینده در راستای ارتقای ظرفیت های اداره مبارزه با حوادث طبیعی، تجهیزات ابتدایی و آگاهی عامه در مورد حوادث طبیعی به مصرف برسانند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%af%d9%87-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%be%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7/