English | دری

Breaking News

کمک ایالات متحده برای تقویت مساعدت های غذایی پروگرام غذایی جهان و اقتصاد محلی در افغانستان

کمک ایالات متحده برای تقویت مساعدت های غذایی پروگرام غذایی جهان و اقتصاد محلی در افغانستان

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا 71 میلیون دالر را برای تقویت مساعدت های غذایی دبلیو اف پی و اقتصاد محلی در افغانستان کمک می کند.

میک لورنتزن رئیس و نماینده پروگرام غذایی جهان در افغانستان گفت:” سؤ تغذیه کماکان یک چالش عمده در افغانستان میباشد، به

همین دلیل WFP با آسیاب های تولید آرد در عرصۀ غنی سازی آرد گندم با ویتامین ها و منرال های ضروری کار میکند. در

افغانستان همه مردم از نان گندم استفاده میکنند، بنابراین غنی سازی آرد راه مؤثری در جهت بهبود تغذیه ی بخش عظیمی از جمعیت

افغانستان محسوب میشود.”

رئیس و نماینده پروگرام غذایی جهان در افغانستان افزود: ” چون ما با تهیه کننده گان داخلی کار میکنیم، این کمک USAID نه تنها با سؤ تغذیه مبارزه میکند، بلکه اقتصاد محلی را نیز تقویت میبخشد.”

هیربرت سمیت، رئیس ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا در افغانستان گفت: ” درجریان مبارزه جهانی با بحران های بشری و سطح بلند عدم مصؤنیت غذایی در سراسر دنیا، USAID خرسند است که به منظور حمایت از تالش های WFP در عرصۀ کاهش گرسنگی و سؤ تغذیه در افغانستان کمک نقدی 71 میلیون دالری خویش را اعالن مینماید.”

وی افزود: “کمک نقدی USAID ،WFP  را قادر میسازد که آرد گندم را از آسیاب های داخلی خریداری نماید و از این طریق برعالوه رسیدگی به نیازهای غذایی افغان هایی که در اثر جنگ ها بیجا شده اند وعودت کننده گان و خانواده هایی که از حوادث طبیعی و فشار اقتصادی متآثر گردیده اند، اقتصاد محلی را نیز تقویت میکند.”

از طریق این کمک برای بیشتر از 111،722 مردم نیازمند کمک های مواد غذایی رسیده و نزدیک به 21 فیصد از این پول برای خریداری آرد غنی شده و نمک از داخل افغانستان به مصرف خواهد رسید.

کسانی که از این کمک ها مستفید می شوند شامل بیجاشده گان داخلی بر اثر جنگ، افراد متآثر از حوادث طبیعی و باشنده گان مناطق آسیب پذیر در برابر حوادث طبیعی و همچنان کسانی که بخاطر تغذیۀ فامیل ها ی خویش در اوقات معین سال با دشواری روبرو هستند، می شود. آنان برعالوه آرد گندم و نمک، دالنخود و روغن نیز بدست خواهند آورد.

پروگرام غذائی جهان درنظر دارد در سال جاری برای 9،7 میلیون افغانهایی که دارای عدم مصؤنیت غذایی هستند کمک برساند که این کمک ها شامل توزیع مواد غذایی و پول نقد برای افراد متآثر از جنگ و حوادث طبیعی، حمایت بیشتر در عرصۀ تغذیه، فعالیت های کاهش خطرات حوادث و توزیع سهمیه مواد غذایی برای شاگردان اناث وذکور مکاتب در مناطق دارای عدم مصؤنیت غذایی می باشد.

پروگرام غذائی جهان بزرگترین ادارۀ بشردوستانه در جهان میباشد که برعلیه گرسنگی مبارزۀ جهانی میکند، در مواقع حوادث و حاالت اضطراری کمک های مواد غذائی فراهم مینماید و با جوامع برای بهبود تغذیۀ باال بردن مقاومت شان در مقابل حوادث کار می کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*