کمک۱۱ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی در بخش زراعت

by Abdullah Atayi | November 30, 2015 7:41 AM

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه  با رئیس بانک انکشاف آسیایی قرارداد ۱۱ میلیون دالر که از طرف کشور انگلستان برای صندوق امانتی زیربنایی افغانستان در اختیار بانک انکشاف آسیایی گذاشته می شود، را به خاطر  بهبود بخش زراعت که در این اواخر در اثر جنگ ها و خشک سالی ها متاثر گردیده اند، به امضا رسانید.

وزیر مالیه گفت: بهبود بخش زراعت از جمله اولویت های حکومت افغانستان بشمار می رود تا از این طریق افغانستان به خودکفایی اقتصادی دست یابد.

توماس پنیلا، رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان گفت: از سال ۲۰۰۱ بدینسو در کمیت محصولات باغداری و تعداد مواشی افزایش بسزایی بوجود آمده ولی هنوز هم این بخش به انکشاف بیشتر  نیازمند میباشد و این کمک جدید در ساخت پنج مسلخ، نگهداری و بسته بندی میوه ها به مصرف میرسد.

قابل تذکر است که، بانک انکشاف آسیایی و حکومت افغانستان قبلاً به این پروژه مبلغ ۳۱ ملیون دالر اختصاص داده بود، که مبلغ ۳۰ میلیون آن از طرف بانک انکشاف آسیایی و ۱ میلیون دالر آن سهم افغانستان بوده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d9%85%da%a9%db%b1%db%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/