کشم بدخشان سبزیجات غیر فصلی تولید میکند

by Wadsam | July 26, 2014 8:46 AM

برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات (کارد- اف) به منظور ایجاد اشتغال و تقویت روش های نوین زراعت با کشاورزان کمک مینماید. اخیراً در ولسوالی کشم ولایت بدخشان مردم محل با کمک و همکاری این برنامه 51 باب سبزخانه تجارتی را اعمار نمودند. کشم بدخشان[1]

عین الدین یک تن از باشنده گان این ولسوالی میباشد، که با کمک کارد- اف پنج باب سبزخانه تجارتی را احداث نموده است. در هر سبزخانه 20 فیصد مخارج به دوش وی بوده و بقیه آن از سوی کارد- اف پرداخت شده است.
با ساخت سبزخانه ها او تنوانسته است عاید خویش را بالا ببرد و صاحب شغل دایمی و پایدار گردد. وی میگوید: “با ایجاد سبزخانه من توانستم شغل دایمی برای خودم و یک تن از اعضای فامیلم بدست بیارم و همین گونه دستیابی به درآمد خوب و پایدار سبب شده که هم از لحاظ مادی و فکری تغییرات زیادی در زندگی ام رونما شود. حالا میتوانم برای برادرانم که در بیرون از ولایت درس میخوانند پول فراهم کنم.”

سبزخانه که از جمله روش های نوین کشت و کار محسوب میشود، بر خلاف زراعت سنتی معمولآ حاصل بیشتر و باکیفیت تری دارد. عین الدین می افزاید: “در گذشته زندگی ام سر و سامان خوبی نداشت به دلیل اینکه من شغلی دهقانی را به گونه محلی و سنتی به پیش می بردم. از کشت هشت جریب زمین که معمولآ گندم یا برنج کشت می کردم و به دلیل مصارف زیاد تولید و قیمت پایین محصول بدست آمده به مشکل میتوانستم از عهده مصارف و خرج روزگار برآیم.”

عین الدین که در چهار باب سبزخانه بادرنگ کشت کرده است بسیار خوش به نظر میرسد. وی علت خوشی اش را چنین قصه میکند: “همین که در سبزخانه ها بادرنگ کشت کردم، خیلی خوب حاصل داد. تننها از این بادرنگ یک صد هزار افغانی مفاد کردم. در یک سبزخانه دیگر بادنجان رومی کشت کرده ام، به فضل خدا او هم که برسد مفادم از این بیشتر خواهد بود.”

بدخشان یک ولایت کوهستانی و سرد است. کشاورزان عمومآ در چهار ماه وسط سال از مزارع خود حاصل میگیرند. از اینرو سبزخانه ها یگانه گزینه مناسب برای کشت سبزیجات غیر موسمی میباشند. عین الدین میگوید سبزخانه ها تا حد زیاد نیازمندی های مردم را رفع نموده است و اکنون نیاز ندارند برای بدست آوردن سبزیجات به شهر بروند. وی میافزاید: “سبزخانه ها هم در قریه جات و هم در سطح ولسوالی ها تاثیرات خاص خود را داشته و از ورود سبزیجات بیرونی جلوگیری به عمل آورده است.”

کارد- اف همواره تلاش به خرج میدهد تا زمینه های کشت و کار و تشبثات روستایی را بالا برده و برای دهاقین در تعیین معیشت های قانونی و پایدار کمک نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/کشم-بدخشان.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d8%af%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%81%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%da%a9%d9%86/