کاهش هزینه‎های حمل نقل و ترانزیتی میان افغانستان و ایران

by Wadsam | February 27, 2018 12:05 PM

مسوولان وزارت تجارت و صنایع کشور می گویند که پس از ششمین نشست همکاری‌های حمل نقل و ترانزیتی میان افغانستان و ایران در شهر تهران، هزینه‎های حمل نقل و ترانزیتی میان دو کشور کاهش می یابد.

مسافرقوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع گفت، در این نشست روی کاهش هزینه‎های ترانزیتی، برداشتن تضمین بانکی برای رفت و آمد موتر‌های باربری افغانستان به ایران و بکارگیری ازمفاد سازمان جهانی جاده درحمل ونقل جاده‌یی میان دوکشور تأکید شده است.

سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افزود: “این نشست بسیار موفقنانه بود همین‌که تضمین بانکی برداشته شد که یک مشکل بزرگ بود این یک دستاورد خوب برای افزایش ترانزیت موترهای افغانستان در جاده‎ای ایران است”.

 صیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع گفت: “دربخش استفاده از سیستم جاده‎یی تیر که بحث شده است تا ما بتوانیم توسط همین سیستم به ایران انتقالات داشته باشیم به کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای اروپایی کالای‎های ما را انتقال دهیم اینکار در افزایش روابط بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با ایران و دیگر کشورها کمک خواهد کرد.”

به گفته مسوولان، با فراهم شدن سهولت‌ها در بخش ترانزیت و بازرگانی با ایران بازرگانان بیشتر می‎کوشند که از راه بندر چابهار و بندر عباس تجارت های‎شان را توسعه دهند.

 در این حال، آگاهان امور اقتصادی می گویند که گسترش روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای همسایه سبب خواهد شد تا صادرات کشور افزایش یابد و نیز افغانستان از وابسته‏گی به یک یا دو کشور درمنطقه رهایی یابد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8e%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7/