کاهش میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان

by Abdullah Atayi | February 9, 2017 6:59 AM

مسوولان در اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته است که حجم تجارت افغانستان با جهان در نوسان بوده و میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان از ۳ میلیارد دالر به یک میلیارد و ششصد میلیون کاهش یافته داشته است.

مسوولان اتاق تجارت و صنایع کشور می گویند که کاهش تقاضاها برای اجناس خارجی و افزایش چالش های اقتصادی ـ امنیتی در افغانستان، حجم تجارت این کشور با جهان را تا ۵۰ درصد کاهش داده است.

به گفته مسوولان، برای اولین بار طی بیش از ۱۵ سال گذشته مبادلات تجارتی بین افغانستان و ایران نسبت به تجارت با پاکستان بیشتر شده است، میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر است در حالیکه تجارت با ایران حدود ۲ میلیارد دالر رسیده است.

گفتنی است که قبل از این، افغانستان اکثریت داد و ستد تجارتی اش را با همسایۀ جنوبی، پاکستان، انجام می داد، و این نخستین باریست که ایران از پاکستان در تجارت با افغانها، پیشی گرفته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3/