بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

کاهش فساد اداری درشاروالی کابل

مسوولان شاروالی کابل  می گویند که میزان موجودیت فساد اداری که در گذشته تا ۹۰ درصد تخمین می شد، در نتیجه تلاش های مسوولان در ۱۴ ماه اخیر به ۸ درصد کاهش یافته است.

 عبدالله حبیب زی، سرپرست شاروالی کابل گفت که شاروالی کابل در راستای ایجاد اصلاحات دراین اداره، نزدیک به دوصد تن از کارکنان شاروالی را به اتهام فساد مورد پیگرد عدلی وقضایی قرار داده است.

سرپرست شاروالی کابل سپردن کار به اهل آن، استفاده از تکنولوژی در امور کاری شاروالی، سپردن صلاحیت های بیشتر به ریاست ها وانجام تدارکات توسط کمیته هارا، در زمینه ایجاد اصلاحات در شاروالی کابل موثر دانست.

وی با تأکید برایجاد زیربناهای شهری گفت که در سال گذشته ۱۸۴ کیلومتر جاده های شهری کابل بازسازی شده وامسال نیز قرار داد های ۳۷۵ کیلومتر جاده دیگر امضاء شده که امور کاری ۵۰ درصد پروژه های آن پیشرفت داشته است.

به گفته سرپرست شاروالی کابل، ظرفیت تنظیف وجمع آوری زباله ها توسط کارگران شاروالی از سطح شهر در گذشته ۲۷ درصد بود واکنون تا ۴۷ درصد افزایش یافته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.