کاهش عواید مستوفیت ولایت بدخشان

by Abdullah Atayi | February 28, 2016 11:01 AM

عبدالملک محب زاده مستوفی ولایت بدخشان می گوید، وزارت مالیه عواید سال 1394 را سیزده ملیون و هشتصد هزار افغانی پیش بینی کرده بود که میزان سرمایه گذاری در بدخشان درسال 1393 دوصد وچهارده ملیون افغانی بوده و درسال 1394 این رقم به یکصدو بیست و هشت ملیون افغانی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی افزود: در ولسوالی های نا امن ازمعادن طلا و لاجورد هیچ عواید نداشتیم درحالیکه درسال 1393 ازاین معادن چهل ملیون افغانی عواید داشتیم، همچنان عدم همکاری ادارات مربوط درجمع آوری عواید و غیر فعال بودن گمرکات باعث شده که عواید بصورت درست جمع آوری نشود.

غلام معصوم مجددی، مدیر تجارت بدخشان می گوید، طی سال جاری برای 9 تاجر جواز تجارتی صادر شده و مبلغ شصت و چهار هزار افغانی از این مدرک بدست آمده و علت آن مشکلات امنیتی بوده و تجار ازطریق بنادر اشکاشم، شغنان، نیسی و درواز ها فعالیت تجارتی ندارند .

عبدالحفیظ دقیق، نماینده ریاست اقتصاد بدخشان گفته است، از اولویت پذیری پروژه های عام المنفعه که تحت کارهستند نظارت جدی صورت خواهدگرفت و هم درپلان انکشافی ولایت سه صدو سی و چهار پروژه در اولویت بندی شامل پلان 1395 ساخته شده که امید برای بهبود وضعیت و رونق دوباره جمع آوری عواید را می دهد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86/