کاهش عواید دو معدن زغال سنگ دره صوف

by Abdullah Atayi | September 30, 2015 7:37 AM

مسوولان محلی ولایت سمنگان می گویند که، ازمعادن زغال سنگ دره صوف در نو ماه مالی سالروان یک ملیارد و چهارصد و چهل و هفت ملیون افغانی عواید بدست آمده است که این رقم درمقایسه با سال قبل یکصدو شانزده ملیون افغانی کاهش را نشان میدهد.

محمد صدیق عزیزی مسوول مطبوعات ولایت سمنگان گفت: “دلیل اصلی کاهش زغال مختل شدن امنیت و نبود سرک ایبک دره صوف عنوان نموده علاوه کرد این مبلغ صرف از معادن زغال سنگ دهانه تور وشبا شک به دست آمده است.”

انجنیر عبدالجبار، مسوول نمایندگی تصدی زغال سنگ شمال گفت:هم اکنون تعدادی ازمخالفان دولت درمسیر سرک ایبک دره صوف وجود داشته و آنان از هر موتر زغال از یک هزار تا 1500 افغانی محصول اخذ میکنند.

وی  افزود، درحال حاضر درمعادن زغال سنگ دره صوف نزدیک به ده هزار کارگر که باشنده گان ولایت مختلف کشور اند، دربیشتر از دوصد صوف مصروف استخراج زغال اند که روزانه صدها واسطه باربری زغال به ولایات مختلف کشور انتقال داده و حتی به کشور پاکستان صادر میکنند.

مسوولان می گویند، معادن زغال سنگ به شکل کمربند درطبقات مختلف سلسله کوه های هندوکش واقع شده که از ولایت بدخشان شروع و به ولایات تخار، بغلان، سمنگان، بامیان و سرپل امتداد یافته و به معدن سبزک هرات منتهی میشود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1%d9%87-%d8%b5%d9%88%d9%81/