کاهش رشد اقتصادی افغانستان در سال 2017

by Abdullah Atayi | January 17, 2017 8:35 AM

صندوق بین المللی پول (IMF) در تازه ترین گزارش خود گفته است که رشد اقتصادی افغانستان، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری (2017) با کاهش سه دهم درصدی (0/3) روبرو خواهد بود.

بر اساس این گزارش، در سال آینده میلادی (2018) نیز رشد اقتصادی در افغانستان با یک دهم درصد (0/1) کاهش روبرو خواهد بود.

در این گزارش آمده است، رقم پیش بینی شده برای رشد جهانی در گزارش جدید صندوق بین المللی پول تغییری نکرده و همچنان رشد 3.4 درصدی برای سال 2017 و 3.6 درصدی برای سال 2018 را نشان می دهد.

همچنان، صندوق بین المللی پول از افزایش رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی برخی کشورهایی از جمله چین و امریکا در سال جاری و آینده میلادی نیز گزارش داده است.

نظر به پیش بینی این نهاد بین المللی، تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سال جاری میلادی یک دهم درصد و در سال 2018 بالغ بر چهار دهم درصد نسبت به پیش بینی قبلی افزایش یافته و به ترتیب به رقم 2.3 و 2.5 درصد خواهد رسید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2017/