کار41 پروژۀ عام المنفعه در ولایت نیمروز تکمیل شد

by Wadsam | March 15, 2015 12:27 PM

دو هزار سه صدودوفامیل از (۴۱) پروژه برنامه همبستگی ملی در ولایت نیمروز مستفید گردیدند

کار چهل و یک پروژه عام المنفعه برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات اخیراًدرولسوالی های چهاربرجک، چخانسور، کنګ وخاشرودولایت نیمروز تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

این پروژه ها شامل اعمار (۱۴) باب تعمیر مراکز اجتماعی، پلچک ها ،احداث و جغل اندازی (۱۰) کیلومتر سرک میباشد که با ده فیصد سهم مردم به هزینه بیش از (۲۱) میلیون و (۵۴۷) هزار افغانی از طریق برنامه همبستگی ملی کار آن تکمیل و برای (۲۳۰۲) فامیل در عرصه های مختلف زنده گی سهولت های لازم فراهم گردید.

قابل یاد آوریست برنامه همبستگی ملی از شروع فعالیت هایش تابه حال در ولایت نیمروز مبلغ (۳۰۳۱۶۹۵۹۹) افغانی را درتطبیق (۶۸۰) پروژه عام المنفعه که شامل سکتورهای ترانسپورت ، شبکه آب رسانی ٰ، برق ، کانال ، آموزش ، مرکز اجتماعی و معیشت میگردد به مصرف رسانیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d8%a7%d8%b141-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%db%80-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%81%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2/