کار 5 پروژه عام المنفعه در ولایت جوز جان آغاز شد

by Kamaluddin Koshan | December 31, 2013 7:22 AM

sheber ghan[1]اعمار چهار باب مرکزی صحی جزء از 5 پروژه عام المنفعه در منطقه چهل مرد شهر شبرغان ولایت جوزجان میباشد که از سوی اداره جرمن اگرواکشن تمویل میگردد.

پروژه عام المنفعه یاد شده شامل ساخت 4 مرکز صحی، حفر 3 حلقه چاه نیمه عمیق آب آشامیدنی، بازسازی 3 حلقه چاه دیگرآب آشامیدنی و نوسازی 58 متر دیوار استنادی و کندن کاری جوی آب به درازی 3 کیلومتر میباشد و هزینه مصارفاتی این پروژه ها بالغ بر یک میلیون افغانی میشود که در کار آن 10 درصد مردم محل نیز سهم دارد.

اسلام الدین اسلام یکی از کارمندان دفتر جرمن اگرو اکشن راه اندازی و تمویل پروژه های فوق را تأئید نموده و افزود، در کنار پروژه های نامبرده به تعداد 140 خانواده بسته های خدمات درمانی نیز توزیع خواهد شد.

وی گفت: با نهایی شدن کار این پروژه ها برای حدود 300 خانواد آب آشامیدنی صحی فراهم میشود و نیز باشنده گان قریه نامبرد از آفات طبیعی مانند جاری شدن سیلاب های نیز محفوظ خواهند ماند.

حاجی عبدالاحد رییس شورای انکشافی قریه چهل مرد از همکاری های انسان دوستان جرمن اگرو واکشن ستایش نموده گفت: چا های آب یاد شده تقریباً 60 ماه قبل خراب شده بود اما باشنده های محل توان احیاء این چاه های آب را نداشتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/sheber-ghan.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1-5-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%81%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%d9%86/