کار 24 پروژۀ انکشافی در ولایت نیمروز تکمیل گردید

by Wadsam | February 3, 2015 8:37 AM

دو هزار یک صدونودو یک فامیل از بیست وچهار پروژه برنامه همبستگی ملی در ولایت نیمروز مستفید گریدند.

کار بیست و چهار پروژه عام المنفعه برنامه همبستگی ملی در (۲۴) قریه ولسوالی های چهاربرجک ، چخانسور وخاشرودولایت نیمروز تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

این پروژه ها شامل اعمارمرکز اجتماعی ، تمدید شبکه برق شهری ، پلچک ، احداث(۸۰۰) متر سرک دهاتی میباشد. که با ده فیصد سهم مردم به هزینه بیش از (۱۳) ملیون و (۶۰۰) هزار افغانی از طریق برنامه همبستگی ملی کار آن تکمیل و برای (۲۱۹۱) خانواده در عرصه های مختلف زنده گی شان سهولت های لازم فراهم گردید.

قابل یاد آوریست برنامه همبستگی ملی از شروع فعالیت هایش تابه حال در ولایت نیمروز مبلغ (۲۸۱۶۲۲۵۹۹) افغانی را درتطبیق (۶۳۹) پروژه عام المنفعه که شامل سکتورهای ترانسپورت ، شبکه آب رسانی ٰ، برق ، کانال ، آموزش و معیشت میگردد به مصرف رسانیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1-24-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%db%80-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d9%85/