کار گاه آموزشی دو روزه برای روسا و مدیران پلان ریاست ها ی امور زنان ولایات

by Shahwali Sadiq | July 9, 2014 8:16 AM

M(170)[1]وزارت امور زنان با همکاری دفتر پروژه تقویت ساختاری و توانمند سازی وزارت امورزنان (MORE) کارگاه آموزشی دو روزه ی را  پیرامون شامل سازی جندر در روند انکشاف پالیسی برای روسا ومدیران پلان ریاست های امور زنان ولایات به روز سه شنبه مورخ 17 سرطان سال روان در تالار سینما زینب برگزار نمود.

هدف از برگزاری  این کار گاه آموزشی تقویت ریاست های امور زنان پیرامون پیشبردفعالیت های مربوط به گسترش جندر در روند تهیه و انکشاف پالیسی عنوان شده است.

پوهنیار سیده مژگان مصطفوی؛ معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان روی جندر سازی در ادارات تاکید نموده و آن را از اولویت های کاری وزارت امور زنان خواند.

همچنان معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان  نظارت را جهت بلند بردن ظرفیت کاری زنان در ادارات مهم دانسته و از کارمندان بخش نظارت خواست در جهت تحقق آن از هیچ نوع تلاش دریغ ننمایند.

 

گفتنی است در این کار گاه آموزشی پریزنتیشن ها در مورد تعهدات دولت افغانستان و پالیسی های مربوط به جندر و در مورد گسترش جندر در مراحل پالیسی ، لیکچر و بحث های مشترک در مورد تعریف و مفاهیم پالیسی، ستراتیژی، پلان کاری قانون و تفاوت های آنها  وکارهای گروپی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

قابل یادآوریست که این کارگاه آموزشی  ولایات ننگرهار، کندهار، بادغیس، پکتیکا، نیمروز، هلمند، غور، بدخشان، فاریاب، سمنگان، کندز و زابل را تحت پوشش قرار داده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/M170.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7/