کار ساخت لیلیه پوهنتون بلخ با گنجایش 400 محصل آغاز شد

by Wadsam | April 12, 2015 12:00 PM

وزارت تحصیلات عالی افغانستان و همکاری افغان – آلمان رسما کار ساخت یک تعمیر جدید برای لیلیه پوهنتون بلخ رابه روز یک شنبه آغاز کردند. این لیلیه پس از بهره برداری، گنجایش پذیرایی از 4 نفر در هر اتاق و به طور مجموعی 400 محصل مرد را همزمان خواهد داشت.

هدف از اعمار این لیلیه فراهم ساختن مکان مناسب بود و باش برای محصلانی که در لیلیه های مربوطه برای شان جای باقی نمانده است و نیز تأمین تسهیلات رهایشی برای آن عده از محصلانی که محل سکونت شان از پوهنتون خیلی ها فاصله دارد، می باشد.

تکمیل پروژه در ماه اپریل سال ۲۰۱۶ در نظرگرفته شده است که در آن زمان به وزارت تحصیلات عالی افغانستان سپرده خواهد شد. سرمایه گذاری مجموعی برای این پروژه که از جانب حکومت آلمان تمویل می گردد تقریبا به ۲۲۸ میلیون افغانی بالغ خواهد گردید.

محترم پروفیسور دکتور عثمان بابری، سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان، به کمبود امکانات رهایشی برای محصلان کشور اشاره کرد و افزود که این لیلیه جدید، چالش های محصلان پوهنتون بلخ را رفع خواهد کرد.

برای کار ساختمان عمارت اکنون از ۱۲۰ الی ۱۵۰ تن معمار محلی استخدام خواهد شد که این خود به رشد اقتصاد محلی کمک می کند. علاوه برآن، کارمندان اداری و حفظ و مراقبت پوهنتون بلخ در پروسۀ ساختمانی دخیل خواهند بود تا که بعداً پوهنتون بتواند کار حفظ و مراقبت استحکامات تخنیکی را به گونۀ مناسب و با مصارف خیلی کم یا بدون مخارج انجام داده بتواند.

در عمارت لیلیه ۹۶ اتاق خواب برای الی چهار نفر محصل در هر اتاق در ساحۀ مجموعی ۱۰۰۰۰ متر مربع درنظرگرفته شده است. در هر منزل در پهلوی جای رهایشی، اتاق های مشترک برای مطالعه، اتاق های تلویزیون و آشپزخانه ها موجود خواهد بود. این پروژه همچنین شامل تهیه فرنیچر کامل برای تمام اتاق های محصلان خواهد بود. نقشه های مهندسی این لیلیه، با درنظرداشت استندردهای عالی تهیه شده و شرایط ایده آل را برای آموختن فراهم می سازد و دارای سیستم های تهویه و سردسازی عصری می باشد که برای محیط زیست مضر نمی باشد.

ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت همکاری های اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) از سال ۲۰۱۲ بدینسو با حکومت افغانستان در جهت حمایت از پنج پوهنتون افغانی در تأسیس فاکولته های پالیسی و ادارۀ عامه به درجۀ لسانس در ادارۀ عامه همکاری می کند. برنامۀ زیر عنوان “استحکام آموزش اداری در افغانستان” همراه با وزارت تحصیلات عالی افغانستان پایۀ اساسی استندردسازی آموزش برای حرفه چیان سکتور عامه در افغانستان را می گذارد. تا سال ۲۰۱۴ بیش از ۲۰۰۰ تن محصلان افغانی در رشتۀ ادارۀ عامه تحصیل می کردند که ۱۵ درصد آنها را اناث تشکیل می دهد.

ادارۀ مذکور همچنان به نمایندگی از حکومت آلمان در امر پلانگذاری و ادارۀ پروژه های ساختمانی زیربنایی، بویژه در عرصه های تعلیم و تربیه، ترانسپورت، صحت و امنیت حقوقی کمک می کند. یونت مهارتهای ساختمانی در افغانستان برنامه ها را در تمام مسائل مربوط به ساختمان، از پلانگذاری و آمادگی گرفته تا کار اصلی اعمار، مشوره می دهد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%84%d8%ae-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d9%86%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b4-400-%d9%85/