کار بازسازی 64 کیلومتر سرک در ولایت سمنگان آغاز شد

by Kamaluddin Koshan | December 10, 2014 9:43 AM

مسوولین فواید عامه ولایت سمنگان از آغاز کار بازسازی یک جاده در این ولایت خبرمیدهد.

این سرک که حدود 64 کیلومتر طور دارد که ولسوالی خرم و سارباغ را با ولسوالی روی دو آب این ولایت وصل ساخته است.

انجینیر ضیا همایون ابراهیم خیل، رییس فواید عامه سمنگانه به رسانه ها گفت: این سرک که از مرکز ولسوالی خرم سارباغ تا ولسوالی روی دوآب این ولایت ادامه دارد کار بالای آن عملاً آغاز و تا مدت 9 ماه آینده تکمیل خواهد شد.

هزینه ساخت این سرک بالغ بر 364،000 دالر امریکایی میشود که به همکاری مالی کشور سویدن از سوی بودجه انکشافی وزارت فواید عامه دولت افغانستان تمویل گردیده است.

او افزود، سرک یاد شده در فصل بهار سال روان توسط سیلاب های موسمی تخریب گردیده بود که اکنون کار ترمیم آن آغاز شده است.

وی میگوید، که در مسیر این 64 کیلومتر سرک تعداد 10 پایه پلچک و بالغ بر 2000 متر دیوار استنادی جهت استحکام سرک، 5 معبر و به طول 5000 متر گبیون کاری بخاطر محکم سازی کناره های سرک نیز در نظر گرفته شده است.

به گفته آقای ابراهیم خیل، با تکمیل شدن این پروژه برای هزاران خانواده سهولت های ترانسپورتی فراهم خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-64-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%85%d9%86%da%af/