کار اعمار چهار کانال آبیاری در ولایت فراه تکمیل شد

by Wadsam | September 2, 2014 7:06 AM

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، کار اعمار چهار کانال آبیاری را در ولایت فراه تکمیل وبه بهره برداری سپرد. canal[1]
مسؤلین ریاست زراعت این ولایت میگوئند: این کانال ها در مرکز ولسوالی اناردره این ولایت اعمار گردیده که ظرفیت آبیاری بیش از 200 هکتار زمین زراعتی را دارای مبیاشد و بتعداد 450 فامیل بطور مستقیم ازفواید آن مستفید میگردد.
هزینه مالی اعمار این کانال ها بیش از 3.8 میلیون افغانی میباشد که از طریق بودیجۀ انکشافی وزارت زراعت پرداخته شده است.
وزارت زراعت کشور در تلاش است تا برای بهبود وضعیت زراعت وعرضه خدمات بهتر برای دهقانان در عرصه آبیاری، کانال ها و سربند های مهم را در ولایات مختلف کشور را اعمار نمائید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/canal.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1/