کار اعمار چندین مکتب در ولایات مختلف افغانستان جریان دارد

by Wadsam | August 28, 2019 3:08 AM

کار اعمار چندین مکتب، زیر چتر پروژه اقرأ برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در  ولایات ننگرهار، میدان وردک، بلخ، لوگر و فاریاب آغاز و به بهره برداری سپرده خواهند ‌شد.

میدان‌ وردک: قرار است در‌ این ولایت بیش از ۲۱۷باب مکتب از طرف پروژه اقرا برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات‌ ساخته شود و از آن جمله کار اعمار  ۱۴۱ باب آن به ارزش ۷۷۲ میلیون افغانی به گونه رسمی آغاز شده است.

ننگرهار: کار ساخت سه باب مکتب به ارزش مجموعی ۲۱ میلیون افغانی در‌ این ولایت آغاز که طی سه ماه تکمیل خواهند شد، این مکاتب نیز از سوی پروژه اقراه برنامه ملی میثاق شهروندی ساخته می‌شوند.

لوگر: کار ساخت دو باب مکتب از طرف برنامه ملی شهروندی در ولایت لوگر، به ارزش مجموعی ۱۰٫۹ میلیون افغانی جریان دارد که به زودی تکمیل خواهند شد.

بلخ: یک باب مکتب ابتدائیه در ولایت بلخ به ارزش ۴ میلیون افغانی از سوی پروژه اقرا برنامه ملی میثاق شهروندی ساخته می‌شود.

فاریاب: کار ساخت یک باب مکتب ابتدای به ارزش نزدیک به ۴ میلیون افغانی زیر چتر پروژه اقرا برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولسوالی چهارباغ ‌ولایت فاریاب تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%81/