چهار شبکه آبیاری در ولایت لغمان احیا گردید

by Wadsam | July 20, 2014 9:15 AM

پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) وزارت زراعت چهار شبکه آبیاری را در ولایت لغمان احیا نمود.Laghman water project[1]
زیر گل، جنت گل، سنگین و زعفران شبکه های آبیاری هستند که با طول مجموعی 9,917 متر به ارزش مجموعی 23.2 ملیون افغانی احیا و به بهره برداری سپرده شده اند.
دهاقین از ساخت کانال های شان بطور پخته و اساسی اظهار خوشنودی نموده و اجرای همچو پروژه ها را در راستای رشد زراعت در کشور مفید میدانند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/Laghman-water-project.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%84%d8%ba%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7-%da%af%d8%b1/