چهارمین کنفرانس بین المللی طبی برای تقویه خدمات صحی در کشور برگزار گردید

by Shahwali Sadiq | October 25, 2014 6:03 AM

IMG_600927526b77-921b-49a5-9ad1-7a2b6c9e9170[1]چهارمین کنفرانس بین المللی طبی به منظور تحکیم و تقویت  خدمات صحی و اکادمیک در کشور از سوی انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال که به همکاری وزارت صحت عامه  در کابل برگزار گردید. این کنفرانس دو روزه که با اشتراک رهبری وزارت صحت عامه، مهمانان خارجی و شمار زیادی از متخصصین صحی افغان تدویر یافته بود، از طریق ویدیو کنفرانس با اساتید پوهنتون آغا خان در شهر کراچی پاکستان  به طور کامل و با متخصصین طبی  از کشور های فرانسه، کانادا و جرمنی در صورت نیاز وصل گردیده بود که با اشتراک کننده گان کنفرانس به تبادل تجارب و آموخته های علمی  می پرداختند.

دوکتور ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه، تدویراین کنفرانس را در راستای کسب تجارب کشورهای بیرونی برای رسیده گی به واقعات صحی  در افغانستان مهم خوانده گفت که همکاری نزدیک ومشارکت بین وزارت صحت عامه و انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال میتواند ارتباط طبابت افغانستان را با پاکستان (پوهنتون آغاخان در کراچی) و حتی کشور های آسیای میانه تامین نماید.

دوکتور دلیل استفاده دوام دار از ارقام و شواهد علمی را در همه سطوح عرضه خدمات صحی به شمول شفاخانه ها  برای بهبود وضعیت صحی مردم  مفید و مؤثر دانسته  و خواست  تا این شیوه به یک فرهنگ تبدیل و نهادینه گردد.

وی همچنان افزود:  تدویر همچو کنفرانس ها  برای ارتقای ظرفیت و تبادل تجارب متخصصین داخلی کمک کننده بوده  و میتواند با  ایجاد چالش ها زمینه جستجو، پژوهش و به روز سازی دانش مسلکی شان را مساعد سازد.

در این کنفرانس داکتر وسیم جعفری یکی از متخصصین پوهنتون آغاخان در کراچی از طریق ویدیوکنفرانس به گونه زنده در مورد ارزش و اهمیت تعلیم دوامدار طبی، نحوه برخورد با واقعات صحی، اهمیت استفاده از ارقام در امر بهبود خدمات صحی صحبت نموده، اندوخته ها و تجارب علمی خویش را در این راستا با متخصصین افغان شریک ساخت.

همچنان در این کنفرانس شماری دیگر از اشتراک کننده گان بالنوبه، اندوخته ها و تجارب علمی شانرا مطرح نموده و نتایج کاری و پژوهش های علمی خویش را در بخش طبابت از ولایات بدخشان تا هلمند در این کنفرانس منعکس نمودند.  به همینگونه نتایج علمی و کاری تعدادی از شفاخانه های کابل مانند شفاخانه وزیر اکبرخان، صحت طفل اندراگاندی، رابعه بلخی و کیور نیز مطرح گردید.

افغانستان در دهه گذشته، شاهد پیشرفتهای در کاهش مرگ و میر اطفال بوده است که این کاهش از سبب توسعه برنامه های واکسین، بهترشدن برنامه های وقایوی، بهبود وضعیت تغذیه،  افزایش دسترسی به آب صحی، بهبودخدمات صحی و بلاخره از سبب فکتور های غیر مستقیم که بالای صحت تاثیر گذار است، به شمول انکشاف زیربناها، بهبود راه های مواصلاتی، توسعه ارتباطات تکنالوژِی ، بلند رفتن عواید و بهترشدن وضعیت اقتصادی کشور، مهیا شده است و در آینده نیاز است تا برای کاهش بیشتر مرگ و میر اطفال توجه مزید به صحت نوزادان معطوف گردد.

وزارت صحت عامه در دو سال گذشته یکی از ریفورم های مهم را در بخش مدیریت شفاخانه ها تطبیق نموده است که شامل تفویض صلاحیت های تدارکاتی و مدیریت منابع بشری میباشد و نیز این وزارت در بخش پروفیشنلیزم یا مسلک گرایی کارهای را انجام داده است. رهنمود های در این زمینه انکشاف یافته و تلاش صورت گرفته تا مسلک گرایی در داخل سیستم به صورت مستمر و دوامدار نهادینه شود.

انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال توسط پوهنتون آغاخان تمویل میگردد که در سال 2006 طی یک مشارکت عام المنفعه بین حکومت افغانستان و شبکه انکشافی آغاخان به میان آمد. این انستیتوت از سال 2011 بدین سو به منظور تسهیل تبادله افکار و دانش مسلکی میان  جامعه طبی افغدنستان و کشورهای بیرونی تا اکنون چهار کنفرانس بین المللی طبی را برگزار نموده است. طی هشت سال اخیر این انستیتوت روش های پیشرفته ای را در عرصه مراقبت های اطفال مانند؛ جراحی قلب، جراحی ستون فقرات، جراحی های لاپراسکوپی برای اطفال را معرفی نموده است. همچنان این شفاخانه مرکز فعالیت طبابت از راه دور بوده که خدمات صحی تیلی مدیسین( طبابت از راه دور) را برای شفاخانه های بامیان و فیض آباد بدخشان نیز فراهم میسازد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/IMG_600927526b77-921b-49a5-9ad1-7a2b6c9e9170.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%82/