چهارمین دوره امتحان بورس ماستری کشور جاپان درصحن وزارت معادن وپطرولیم برگزار شد

by Shahwali Sadiq | December 31, 2014 9:16 AM

چهارمین امتحان دورۀ کاندیدان وزارت معادن وپطرولیم، به منظور تطبیق روند ظرفیت سازی کارمندان و اشتراک شان در بورس ماستری کشورجاپان، یوم دوشنبه مورخ 1393/10/8 با حضور هیئت رهبری وزارت معادن وپطرولیم، نماینده جایکا و عده‏ ی از کارمندان این وزارت درصحن وزارت معادن وپطرولیم تدویر یافت.

این امتحان که توسط روئسای وزارت معادن وپطرولیم نظارت می گردید و برای سال 1394در نظر گرفته شده، در آن  تعداد 160 تن از کارمندان وزارت معادن وپطرولیم شرکت داشتند که از میان آنها به تعداد 30 تن از

داوطلبان که بیشترین معیار نمرات را بدست آورند، به بورس ماستری جایکا(JICA) کشورجاپان معرفی می گردند.

تفاهم نامه اعطای این بورسیه در سال 1390 برای پنج سال امضا شد بربنیاد این تفاهمنامه همه ساله تعداد زیادی ازکارمندان  واجد شرایط از طریق رقابت آزاد از این بورسیه ها مستفید خواهند شد.

این درحالی است که سال های قبل نیز تعدادی از کارمندان این وزارت درامتحان ماستری جاپان شرکت کرده بودند وتعداد که توانستند نمره معیاری این بورس تحصیلی را  اخذ نمایند به منظور بلند رفتن ارتقای ظرفیت خویش دربخش های تخصصی، مسلکی  واداری عازم کشور جاپان گردیده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ac/