پیوستن دومین شرکت هوانوردی ترکی نیز به بازار هوانوردی افغانستان

by Wadsam | May 16, 2018 1:48 PM

اداره مستقل هوانوردی ملکی کشور می‌گوید که شورای عالی اقتصادی آغاز پروازهای شرکت اتلس گلوبل به افغانستان را منظور کرده‌است.

قاسم رحیمی، سخن‌گوی اداره مستقل هوانوردی ملکی گفت: “این درخواست مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در شورای عالی اقتصادی دولت افغانستان، منظور شد. شرکت اتلس گلوبل، هفته چهار پرواز از اداره هوانوردی ملکی افغانستان تقاضا کرده‌است، اما بر مبنای موافقت‌نامه‌یی‌که ما با ترکیه داریم، در مجموع ۲۸ پرواز میان افغانستان و ترکیه درنظر گرفته شده‌است.”

سخن‌گوی اداره مستقل هوانوردی ملکی افزود که پروازهای شرکت “اتلس گلوبل” در کنار “ترکیش ایرلاینس” و دوشرکت داخلی‌که در حال حاضر به ترکیه پروازهایی دارند، رقابت را بیشتر و خدمات را بهتر خواهد ساخت.

به گفته سخن‌گوی این اداره، اتلس گلوبل، شرکت ترکی و با اعتبار جهانی است و ورود این شرکت به بازار هوانوردی افغانستان، سودمندی‌هایی را به مسافران به‌ویژه در بخش کاهش هزینه‌های پرواز درپی خواهد داشت.

شماری‌از آگاهان امور اقتصادی از حکومت می‌خواهند که در برابر شرکت‌های جهانی، از شرکت‌های داخلی پشتیبانی کند و نگذارد سرمایه‌گذاری‌های داخلی ورشکست شوند.

گفته می شود اتلس گلوبل، از شرکت‌های بزرگ هوانوردی ترکیه است که در سال ۲۰۰۱میلادی ایجاد شده‌است و در حال حاضر پروازهایش به ۳۶ کشور جهان انجام می‌شوند.

قابل ذکر است که پیش از این چندین شرکت‌های داخلی به دلایل مختلف، از جمله به دلیل افزایش شرکت های جهانی ورشکست شده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%87/