پیشرفت ۴۰ درصدی اعمار میدان هوایی ولایت نیمروز

by Abdullah Atayi | December 27, 2015 11:31 AM

کاپیتان حامد ظاهر، رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی در جریان بازدید از روند اعمار میدان هوایی نیمروز گفته است که بیش از سه میلیون و ۳۲۸ هزار دالر از بودجه اختیاری دولت برای این کار در نظر گرفته شده و تا کنون کار اعمار آن چهل فی صد پیشرفت داشته است.

انجینیر محمد سمیع، والی ولایت نیمروز در این باره گفت: “امیدواریم در مدت سه ماه آینده کار قیرریزی خط رنوی میدان هوایی نیمروز تکمیل و همچنین ضمایم میدان هوایی در آینده نزدیک برای پروازهای داخلی مساعد شود.”

کاپیتان حامد ظاهر می افزاید: بودجه کافی برای قیرریزی خط رنوی میدان هوایی نیمروز موجود می باشد و انجینران اداره مستقل ملکی هوانوردی به طور مداوم از جریان کار ساخت میدان هوایی نیمروز بازدید به عمل می آورند و اداره مستقل هوانوردی ملکی از اخرین امکانات خود استفاده می کند تا هموطنان ما در این ولایت به خدمات ترانسپورت هوایی دسترسی پیدا کنند.

قابل ذکر است که رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی و هیات همراه شان از جریان کار قیرریزی خط رنوی میدان هوایی نیمروز نیز بازدید کرده و رهنمودهای لازم را به منظور بهبود کیفیت کار به متصدیان امور بیان کردند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%db%b4%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c/