پیرامون پروژه کاسا ۱۰۰۰ در پاریس صحبت نمودند

by Wadsam | August 28, 2016 3:43 PM

جلسه کاسا ۱۰۰۰ که در شهر پاریس کشور فرانسه تدویر یافت، هیات چهار کشور عضو، ادارات مربوطه و تمویل کننده پروژه در آن اشتراک ورزیده بود که راجع به موضوعات تبادل نظر نموده و تصامیم لازم را اتخاذ نمودند.

در این جلسه چهار روزه روی مسایل مختلف مانند: امنیت پروژه کاسا یک هزار، موارد تخنیکی، مالی و تدارکاتی آن پروژه بحث صورت گرفت.

همچنان جهت جلب شرکت های خصوصی برای کارهای عملی پرروژه متذکره جلسه های مختلف نیز تدویر یافت که در آن شرکت های بزرگ بین المللی اشتراک نمودند که شرکت های قابل ملاحظه آن مانند: زیمنس، ABB، GE، CEEG و TBEA بودند و سوالات مختلف در ارتباط پروژه را مطرح نموده و توسط مسولین جواب گرفتند.

پیرامون مسایل امنیتی پروژه در خاک افغانستان معین وزارت محترم داخله اطمنان داد، راجع به مسایل تخنیکی، مالی و تدارکاتی مسولین ادارات بانک جهانی، USAID، IFC و ADB معلومات ارایه کرد که مورد علاقه شرکتهای اشتراک کننده واقع شده و اطمینان شرکتها را جلب نمود.

قابل یاد آوریست که جلسه کاسا ۱۰۰۰ همزمان با نمایشگاه بین المللی سیگری که همه ساله در کشور فرانسه دایر میگردد و در آن بیش از پنجاه هزار اشتراک می نماید تدویر یافته بود.

در جلسه متذکره از افغانستان هیات بلند رتبه به رهبری وزیر انرژی و آب ، مشاور ارشد ریاست ج ا ا، رئیس عمومی اجرائیوی د افغانستان برشنا شرکت، معین وزارت انرژی و آب، معین وزارت مالیه، معین وزارت امور داخله، مقامات بلند رتبه  پاکستان، تاجکستان و قرغزستان اشتراک کرده بودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%a7-%db%b1%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d9%86/