English | دری

Breaking News

پلان استراتیژی بودجه سازی پاسخگو به جندر معرفی گردید

پلان استراتیژی بودجه سازی پاسخگو به جندر معرفی گردید

ورکشاپ یک روزه در مورد معرفی پلان استراتیژی بودجه سازی پاسخگو به جندر به اشتراک مقامات وزارت مالیه، امور زنان، وزارت اقتصاد و  اداره انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) برگزار گردید.

هدف این نشست معرفی استراتیژی بودجه سازی پاسخگو به جندر جهت تطبیق آن در طی سه سال آینده (1394 – 1396) در چارچوب بودجه ملی بود. بادرنظرداشت این پلان، تمرکز بر شامل ساختن موضوعات جندر در پالیسی های حکومت، تشویق و ترغیب دولت و تمویل کننده گان برای تطبیق برنامه های انکشافی مبتنی بر تساوی جندر صورت میگیرد، ضمناً مطابق به استراتیژی مذکور تطبیق بودجه سازی پاسخگو به جندر در طی سه سال آینده در چارچوب ریفورم های بودجوی به اجرا گذاشته میشود.

محمد مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه در مورد جندر صحبت نمود و گفت ’بودجه سازی پاسخگو به جندر  برای اولین بار در سال (1390) به طور امتحانی در 4 وزارت (وزارت  کار امور ، اجتماعی شهدا و معلولین ، وزارت معارف ، وزارت صحت عامه و وزارت تحصیلات عالی) اغاز شد و در سال 1393 دو وزارت دیگر وزارت انکشاف دهات و وزارت زراعت نیز در این برنامه شامل گردید. پلان بودجه سازی جندر در پلان صد روزه وزارت مالیه شامل میباشد و حکومت متعهد به تطبیق برنامه های انکشافی از طریق ترتیب بودجه که پاسخگو به نیازمندهای تمام اقشار جامعه باشد میباشد و ازین جهت تطبیق بودجه سازی پاسخگو به جندر منحیث یک میکانیزم مدغم ساختن جندر بودجه ملی یک ابزار مهم میباشد. درین راستا از کمک های موسسات همکار در بخش بودجه سازی جندر و بودجه ملی ابراز سپاس می نمائیم.

 سیده مژگان مصطفوی معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان در مورد اهمیت جندر صحبت نموده افزود: خرسندم که در یکی از ورکشاپ ها بخاطر مساوی بودن حقوق زن و مرد اشترک دارم و یکی از اساس ترین بحث ها برای وزارت زنان بودجه سازی جندر است و از وزارت مالیه برای ساختن بودجه جندر ابراز سپاس می نمائیم ، وظیفه وزارت امور زنان است که از این برنامه به صورت دقیق نظارت نماید و تلاش می نمائیم تا برای تطبیق بهتر این برنامه رول مهم داشته باشیم.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*