پروژه های انکشافی در ولایت پکتیا مورد استفاده عامه قرار گرفت

by Wadsam | January 13, 2015 10:24 AM

 هفده پروژه عام المنفعه برنامه همبستگی ملی در ولايت پکتيا به بهره برداری سپرده شد.

به مصرف ۸ميليون،۵۹۳، هزار ،۹ صد ۸۵ افغانی شامل ده درصد سهم مردم 17 پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احيا وانکشاف دهات اخيراً در ولسوالی زرمت ولايت پکتيا مورد استفاده قرار گرفت.

به قول مسوولين برنامۀ همبستگی ملی آن ولايت پروژه های ياد شده شامل اعمار کانال زراعتی به طول ۴۰ متر، ۱۱۷ عددپلچکها و۹۰ حلقه چاه اب اشاميدنی ميبا شند که از مزايای آن ۹۵۲ فاميل مستفيد گريده اند.

قابل ياد آوريست برنامه همبستگی ملی از شروع فعاليت هايش تابه حال در ولايت پکتيا مبلغ (۱۰۳۴۹۴۷۴۰۲) افغانی را درتطبيق )۱۸۹۲) پروژه های عام المنفعه که شامل سکتورهای ترانسپورت ، شبکه آب رسانی ، برق ، کانال ، آموزش ، مرکز اجتماعی و معيشت ميگردد به مصرف رسانيده و ازمزايان آن هزاران تن از باشنده گان ولايت پکتيا تاحال مستفيد گرديده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%be%da%a9%d8%aa%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7/