پرواز های بین المللی از میدان هوایی هرات رسماً آغاز شد

by Kamaluddin Koshan | November 16, 2013 8:14 AM

n00031618-b[1]میدان هوایی بین المللی هرات شاهد نخستین پرواز بین المللی اش به سوب دهلی بود

سید فضل الله وحیدی والی هرات میگوید: امروز ما شاهد نخستین پرواز بین المللی از میدان هوایی هرات به سوب شهر دهلی هندوستان هستیم و به نزدیک ها پرواز های بین المللی این میدان هوایی به سمت میدان هوایی دبی نیز آغاز میگردد.

وی افزود، پرواز های بین المللی از این میدان هوایی یکی از نیاز های دیرینه مردم هرات میباشد که با همکاری و پیگیری های اداره محلی تحقق یافت.

آقای وحیدی افزود، هزاران تن از باشنده های هرات اعم از اشخاص ضرورت مند و تاجران این ولایت نیاز به پرواز های بین المللی از این فرود گاه را داشتند که خوشبختانه این مشکلات رو به حل شدن است.

در این حال عبدالقدوس صافی رییس شرکت هوایی صاقی ایرویز میگوید، طیارات این شرکت آماده خدمات دهی استندرد بین المللی به شهروندان هرات میباشد و ازاینکه اداره محلی در جهت فراهم نمودن شرایط پرواز همکاری نموده است قابل سپاس میباشد.

مسوولین بخش ملکی و پولیس سرحدی میدان هوایی هرات میگوید: پرواز های بین المللی از این فرود گاه با معیار های جهانی در نظر گرفته شده است و مسافرین به اطمینان کامل میتوانند از این میدان پرواز نمایند.

پروازهای بین المللی در حالی از این میدان آغا شده است که این میدان به شکل اساسی و معیاری بازسازی گردیده و مجهز با امکانات استندر بین المللی میباشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/n00031618-b.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%d8%b1%d8%a7/