١٠٣ ميليون افغانى فروش و قرارداد در نمايشگاه بادام باغ كابل

by Muheb Ibrahimkhail | March 28, 2019 7:46 AM

نمايشگاه بهارى كابل با استقبال و رضايت خوب اشتراك كننده گان و توليد كننده گان به پايان رسيد. در اين نمايشگاه تاجران و پروسس كننده گان توانسنتد  ١٠٣ ميليون افغانى قرارداد و فروش داشته باشند.

غرفه داران در اين نمايشگاه، فروشات و بازاريابى خوب داشتند، طوريكه محصولات شان ٢٦ ميليون افغانى فروش و  ٧٨ ميليون افغانى قرارداد بدست آوردند.

در نمايشگاه بهارى كابل، ٢٣٠ غرفه محصولات زراعتى كشور به نمايش گذاشته شده بود كه ٦١ غرفه آن مربوط زنان ميشد. نمايشگاه بهارى كابل با استقبال گرم بازديد كننده گان مواجه شد كه بيش از ٥٠ هزار تُن از اين نمايشگاه ديدن نمودند.

اكبر رستمى، سخنگوى وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى در ارتباط به اين نمايشگاه گفت كه، اين نمايشگاه به منظور بازاريابى براى محصولات زراعتى و حيوانى، تأمين ارتباط ميان تاجران، توليد كننده گاه و پروسس كننده گان و همچنان فروش محصولات زراعتى و صنايع دستى زنان برگذار شده كه براى خريد اين محصولات  ١٦٢ ميليون افغانى تعهد صورت گرفت .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%a1%d9%a0%d9%a3-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%89-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7/