وزارت نفت ایران: درآمد های نفتی به 34 میلیارد دالر رسید

by Kamaluddin Koshan | January 12, 2014 6:56 AM

oil_price[1]وزیر نفت ایران می گوید که این کشور طی نه ماه اول سال جاری خورشیدی 34 میلیارد دالر صادرات نفت خام و میعانات گازی داشته است که 32 میلیارد دالر آن اصول شده است و بیش از دو میلیارد دالر پول نفت صادراتی توسط بابک زنجانی به خزانه دولت ریخته نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت همچنین با تاکید بر اینکه تاکنون بدهی بیش از دو میلیارد یورویی بابک زنجانی به حساب خزانه ریخته نشده است، در خصوص رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، اظهار داشت: از کل درآمدهای نفتی حدود 14.5 درصد سهم شرکت نفت و 26 درصد به حساب ذخیره ارزی و متباقی به خزانه انتقال میشود.

وی توضیح داد که مبلغ حصول شده چگونه به ایران منتقل شده است.

بر اساس تحریمهای آمریکا، کشورهای مشتری نفت ایران حق انتقال پول نفت وارداتی از ایران به خارج از کشور را ندارند و تنها اجازه یی تبادله مبلغ با ارز محلی به یک حساب بانکی در داخل همان کشور هستند.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا که فیبروری سال 2013 منتشر شد، کل درآمدهای صادرات نفت و میعانات گازی ایران در سال 2011 حدود 95 میلیارد دالر بود که در سال 2013 به 69 میلیارد دالر کاهش یافت.

اگر صادرات نفت و میعانات گازی ایران برای سه ماهه آتی نیز با همین میزان ادامه یابد، کل درآمدهای نفتی ایران برای سال جاری خورشیدی حدود 42.5 میلیارد دالر خواهد بود که حدود 39 درصد کمتر از 12 ماه سال 2012 است.

صادرات نفت ایران از نیمه دوم سال 2012 به خاطر تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا به شدت کاهش یافت.

صادرات نفت و میعانات گازی حدود 80 درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می دهد

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/oil_price.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-34-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c/