وزارت معادن و پترولیم 17 قرار داد منعقدۀ خویش با شرکت ها را به نشر رساند

by Shahwali Sadiq | June 29, 2015 8:32 AM

وزارت معادن و پترولیم افغانستان به ادامه نشر  قرار دادهای امضا شده ، اینک هفده قرارداد  دیگر خویش را به دست نشر می سپارد. هدف از نشر این قراردادها، دسترسی مردم افغانستان به محتوا و موضوعات مندرج در این قراردادها می‌باشد. باور این وزارت بر این است که نشر این قراردادها می تواند به شفافیت در عقد قرار دادها کمک کند. از سوی دیگر با دسترسی به این اطلاعات به راحتی می توان که از تطبیق محتوای این قرار دادها آگاه شد . قراردادهای تازه نشر شده، شامل تمام جزئیات اند. هدف اساسی وزارت معادن و پترولیم تبدیل شدن به نهادی است که بتواند تمامی منابع معدنی افغانستان را با شفافیت و حساب دهی مدیریت کند.

1-     انکشاف ظواهر معدنی (کرومایت) ساحه بلاک دوم ولسوالی کوه صافی ولایت پروان – کمپنی افغان اکتیف

2-     فلورایت باخود ولسوالی نیش ولایت ننگرهار – شرکت  امانیه

3-     بهره برداری معدنکاری به مقیاس کوچک سنگ مرمر ساحه بیشه ولسوالی چشت هرات – برادران عادل

4-     انکشاف ظواهر معدنی (کرومایت) داود خیل و ده نو پل علم ولایت لوگر – شرکت استخراج معادن هاشمی

5-     انکشاف ظواهر معدنی سنگ رخام سبز رنگ ولسوالی دیشو هلمند – شرکت احسان عزیز

6-     انکشاف ظواهر معدنی سنگ رخام ساحه لاغرمتی ولسوالی خانشین هلمند – شرکت احسان عزیز

7-     کرومایت گدا خیل و ساحات همجوار آن مربوط کوه صافی ولایت پروان – شرکت هیواد برادرز

8-     ذغال سنگ گرمک شرقی دره صوف سمنگان – شرکت برادران مهمند شمال

9-     نمک گلفگان ولایت تخار – شرکت ویستکو انترنیشنل

10- ذغال سنگ گزستان گلفگان ولایت تخار – شرکت برادران خالد عزیز

11- ظواهر معدنی کرومایت للندر چهار آسیاب کابل – شرکت تولید آهن  جامه عبدالر حمن بابا

12- کرومایت بادام ولسوالی نرخ میدان وردگ – کمپنی میتال مایننگ یو کی

13- طلای نورابه و سمتی  – ویست لند جنرال تریدنگ کمپنی

14- اجازه نامه معدن نمک اندخوی ولایت فاریاب – شرکت تجارتی پامیر خراسان

15- استخراج ریگ کوارتسی چشمه شفای بلخ – کمپنی استخراج معادن یاسمین

16- کرومایت بابوس، مغل خیل و سرکنجک – شرکت استخراج معادن ستانه بابا

17- نمک تاقچه خانه ولسوالی نمک آب تخار – شرکت ویستکو انترنیشنل

وزارت معادن و پترولیم افغانستان همچنان خود را مکلف می داند تا تمامی قراردادهای عقد شده در این وزارت را به نشر بسپارد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d9%88-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84%db%8c%d9%85-17-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%af%db%80/