وزارت مالیه ورکشاپ آموزشی دو روزه را در رابطه به ترتیب قطعیه سال مالی ۱۳۹۴ برگزار کرد

by Shahwali Sadiq | June 2, 2015 12:04 PM

ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه  ورکشاپ دو روزۀ را به تاریخ 10 و 11 برج جوزا سال 1394 به منظور رفع چالشها و کاستی ها در ترتیب قطعیه سال مالی ۱۳۹۴ برای تمام واحد های بودجوی در تالار کنفرانس خیبر وزارت مالیه براه انداخت. این ورکشاپ آموزشی با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز شد.

در آغاز روز اول  اکلیل “حکیمی” وزیر مالیه جمهوری اسلامی افغانستان سخنان شانرا به اشتراک کننده گان در مورد اهداف عمومی ورکشاپ و مصرف بودجه انکشافی ادارات بحث نموده افزودند: وزارت مالیه مسئول ترتیب بودجه است و واحد های بودجوی مسئولیت مصرف بودجه منظور شده شانرا در مطابقت با قوانین نافذه کشور دارند. بودجه سند ابتدائی است ، سند دیگری باید باشد تا معلوم نماید که تحقق بودجه طی سال مالی در کدام حالت قرار دارد  که میتوان آنرا قطعیه گفت. قطعیه نشان دهنده مصارف و عواید حقیقی بودجه ملی در طی سال مالی میباشد. اداره عالی تفتیش در قطعیه سال مالی 1393 یک سلسله ملاحظات داشتند ، جهت جلو گیری از چالشها در ترتیب قطعیه سال مالی 1394 و ارایه به موقع آن به اداره عالی تفتیش ورکشاپ امروزی براه انداخته شده است. ما در حصه بلند بردن سطح مصرف در بودجه انکشافی و ترتیب قطعیه تمام واحد های بودجوی از شما تقاضا مینمائیم تا با وزارت مالیه همکار باشید.

سپس  محمد آقا کوهستانی رئیس عمومی خزاین در رابطه به ترتیب قطعیه و اجراآت کنونی در مقایسه با سالهای گذشته چنین فرمودند: در اجراآت صورت گرفته به ارتباط توحید قطعیه واحد های محترم بودجوی طی سال مالی 1393 به مقایسه سالهای گذشته دست آورد های قابل ملاحظۀ داشتیم ولی در برخی موارد باید توجه بیشتر صورت گیرد. آقای کوهستانی افزود: ما از شما تقاضا مینمائیم تا موادی را که از طرف ریاست عمومی خزاین در معرض شما قرار میگیرد با سایر همکاران خویش در ادارات خود شریک سازید، این عمل شما ما را در حصه کاهش چالشها و مشکلات موجوده یاری مینماید. در قسمت انعکاس مصارف و عواید حقیقی در قطعیه هیچ مشکلی وجود ندارد، مشکلات در حصه تعدیلات صورت گرفته و عدم استفاده از راپور دهی درست است. جای افتخار است که شما مدیریت میلیارد ها دالر را به عهده دارید. همچنان از روسای محترم مالی تمام ادارات که مسئولین درجه اول ادارات شان هستند، تقاضای مینمایم تا به حسابات مالی دولت توجه جدی مبذول بدارند تا در ترتیب قطعیه سال مالی 1394 به هیچ مشکلی مواجه نشویم. یکی از موارد پلان کاری 100 روز نخست وزارت مالیه تطبیق مادیول خریداری و ثبت دارائی ها در تمام واحد های بودجوی است.

متعاقباً محمد یوسف جلال مشاور ریاست عمومی خزاین در رابطه به اهمیت حساب قطعیه، اصول ترتیب حساب قطعیه، تطبیقات بودجوی، مصارف بودجوی، مسئولیت های واحد های بودجوی و وزارت مالیه در قبال ترتیب حساب قطعیه، دفتر کنترول بودجه (م – 38 الف) دفتر کنترول تخصیصات فرعی (م – 38 ب )، دفتر کنترول تخصیصات فرعی (دفتر م – 80) که از طریق مستوفیت ها در ولایات بکار برده میشود، چارت حسابات ، ثبت پیشکی ها ( فورم م – 10) فورم قطعیه (م – 91) و سایر موارد مربوطه به حساب قطعیه با اشتراک کننده گان معلومات جامع ارایه نمودند.

در روز دوم ورکشاپ موضوعات مختلف به اشتراک کننده گان ارایه گردید. در آغاز معلومات سودمند در مورد تادیات پیشکی و محسوبی بودجه عادی و تطبیق راپور های مصارفاتی توسط بسم الله خان بخشی آمر حسابات مرکزی ریاست عمومی خزاین داده شد. سپس محترم اسدالله مشاور ومحمد عظیم کامل آمر تطبیقات بانکی این ریاست در رابطه به پروسیجر شمولیت و ثبت عواید به اشتراک کننده گان ورکشاپ توضیحات داده شد.

در اخیر ورکشاپ محمد نعیم حمید رئیس محاسبات ریاست عمومی خزاین در مورد چالشهای سالهای گذشته در ترتیب حساب قطعیه و راه های بیرون رفت از مشکلات موجود به معلومات اشتراک کننده گان افزود. در ضمن آقای حمید به پرسش های مشترکین توضیحات مفصل ارایه داشتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1/