وزارت فواید عامه:در کنار بازسازی شاهراه سالنگ راه های بدیل نیز ایجاد میگردد

by Shahwali Sadiq | July 27, 2013 2:29 AM

138[1]

مسئولان وزارت فواید عامه میگویند که بعد از اینکه شاهراه سالنگ بازسازی گردد تا دوسال دیگر ضرورت به بازسازی نخواهد داشت.

مسئولان وزارت فواید عامه در کنار بازسازی شاهراه سالنگ که یکی از شاهراه های عمده و حیاتی میباشد از  ایجاد راه های بدیل شاهراه سالنگ نیزخبر میدهند و قرار معلومات داده شده از طرف مسئولین جاده های خاواک اندارب و پل دوشی متک که دو بدیل برای شاهراه سالنگ به حساب میروند به زودی زیر ساختمان میروند.

جاده پل دوشی –متک 157 کیلومتر طول دارد و بانک جهانی برای تمویل ساخت این جاده علاقمندی نشان داده است و مسئولین وزارت فواید عامه میگویند که برای ساخت این جاده به 250 میلیون دالر هزینه ضرورت داردند و جاده دیگر بدیل سالنگ که خاواک- انداراب میباشد، 50 کیلومتر طول دارد و هزینه ساخت این جاده 2 میلیون دالر تخمین گردیده که در مراحل تدارکات قرار دارد.

این در حالیست که طی سالهای گذشته شاهراه سالنک چندین بار بازسازی گردیده است اما دوباره تخریب گردیده است و در حال حاضر این شاهراه از طرف نیرو های خارجی باز سازی میگردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/138.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7/