وزارت تجارت: وارد کننده گان مواد کم کیفیت و تاریخ تیرشده به سارنوالی معرفی میشوند

by Shahwali Sadiq | July 23, 2013 6:37 AM

iraqis-shop-for-food-in-preparation-for-the-muslim-fasting-month-of-ramadan670[1]وزارت تجارت وصنایع به تاجران هشدار داده که اگر مواد کم کیفیت و تاریخ تیر شده را به کشور وارد کنند، آنانرا به سارنوالی معرفی مینماید.

حفیظ الله ولی رحیمی، رئیس کمیسون جلو گیری از توزیع مواد کم کیفیت وزارت تجارت وصنایع کشور میگوید:” برای آنکه بتوانند از ورود مواد غذایی به بازار افغانستان جلوگیری کنند، دکان های شهر کابل توسط این اداره بررسی میگردد و به این ترتیب دکان های که این مواد را توزیع مینمایند، شناسایی میشوند.”

رحیمی می افزاید: که هجده شرکت به این اداره تعهد نموده اند که مواد کم کیفیت را به افغانستان وارد نمی نمایند، شرکت های انتقالات و ترانسپورتی نیز تعهد نموده اند که چنین مواد را به کشور انتقال نمیدهند.

مسئولین بخش سارنوالی تجارتی، لوی سارنوالی نیز از تصدیق نمود که در مقابل وارد کننده گان مواد کم کیفیت و تاریخ تیر شده برخورد جدی صورت میگیرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/iraqis-shop-for-food-in-preparation-for-the-muslim-fasting-month-of-ramadan670.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%85-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c/