English | دری

وزارت امور سرحدات وقبایل:مهاجرین وزیرستان شمالی در ولایت پکتیکا به کمک های بیشتر ضرورت دارند

وزارت امور سرحدات وقبایل:مهاجرین وزیرستان شمالی در ولایت پکتیکا به کمک های بیشتر ضرورت دارند

indexدرجریان جلسه هفته وار وزارت امور سرحدات و قبایل که تحت ریاست محترم داکتر محمد اکرم خپلواک وزیر امور سرحدات و قبایل دایر گردیده بود، موضوع کمک به مهاجرین وزیرستان شمالی در ولایت پکتیکا صحبت گردید.

آقای محمد یعقوب احمدزی معین جرگه ها وامورقبایل در مورد سفراخیرشان به ولایت پکتیکا برای حاضرین جلسه معلومات ارایه نموده وفرمودند: ما درهفته گذشته بایک هیات همراهان به ولایت پکتیکا سفر نمودیم ودرولسوالی های برمل وارگون از کمپ های مهاجرین وزیرستان شمالی از نزدیک دیدن نمودیم ومواد امدادی را که با خود برده بودیم برایشان توزیع کردیم.

موصوف اضافه کرد که مهاجرین وزیرستان شمالی مشکلات فراوان دارند که ما آنرا یادداشت نمودیم وباید کمک های دیگر نیز با ایشان گردد.

محترم احمدزی فرمود: مهاجرین ولایات خوست وپکتیکا از دولت جمهوری اسلامی افغانستان واقوام افغان بسیار خوش هستند که دراین حالت مشکلات چون اعضای خانواده  آنها را درخانه هایشان جای داده وبا ایشان زنده گی میدارند وکمک های فراوان همراه شان صورت میگیرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*