ورکشاپ یک روزه ترویج فرهنگ بیمه برای کارمندان وزارت معارف تدویر گردید

by Shahwali Sadiq | July 8, 2015 9:14 AM

ریاست امور بیمه وزارت مالیه برای کارمندان وزارت معارف بخاطر رونق دادنی بیمه و آگاهی دهی به ایشان ورکشاپ یک روزه را برگزار نمودند. در این ورکشاپ ریس بیمه وزارت مالیه و کارمندان ریاست بیمه، کارمندان وزارت معارف و نماینده گان شرکت های  بیمه ملی افغان، بیمه افغانستان و بیمه گلوبل اشتراک ورزیده بودند.

هدف از تدویر این ورکشاپ آگاهی دهی به کارمندان وزارت معارف در مورد خدمات، فواید  و نقش بیمه در زنده گی و اقتصاد کشور می باشد.

ریس بیمه وزارت مالیه  عارف حمید در باره مفیدیت وموثریت بیمه صحبت های همه جانبه نموده گفتند: بیمه در زنده گی اجتماعی انسان ها و اقتصاد کشور رول عمده دارد و اکثریت کشور های مترقی جهان از خدمات بیمه مستفید می شوند وایشان افزودند: که تمام ادارات تجارتی خصوصی، شرکت ها، فابریکه ها و موسسات مکلف هستند که بیمه شوند و دیگر اتباع کشور میتوانند بطور داوطلبانه از خدمات مفید بیمه بهره مند گردند.

متعاقباً معین اداری وزارت معارف سید حمیدالله گفت: مراکز آموزشی خصوصی عضویت بیمه افغانستان را حاصل نموده اند و وزارت معارف سعی دارد تا بتواند دیگر مراکز این وزارت را نیز شامل این سیستم سازد.

بیمه به معنی قرارداد میان دو شخص است که در اقتصاد و زنده گی اجتماعی یک کشور تاثیرات مثبت رابه ارمغان می آ ورد.

در اخیر نمایندگان شرکت های بیمه خصوصی و دولتی در مورد خدمات و فعالیت های شان معلومات ارایه نمودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%be-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7/