ورکشاپ آموزشی نقش زن در انکشاف معادن

by Shahwali Sadiq | June 1, 2015 11:32 AM

ورکشاپ آموزشی نقش زن در انکشاف معادن  روز یکشنبه مورخ 10/3/1394با اشتراک محترم محمد شفیق زمانی سرپرست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم، خدیجه کاظمی آمره جندر، بازمحمد آموزگار مسئول آموزش کمیسیون مستقل حقوق بشر وکارمندان وزارت معادن وپترولیم از طرف آمریت جندر، با حمایت پروژه مایدس در تالارکنفرانس سروی جیولوجی تدویر یافت.

این ورکشاپ یک روزه ابتداء با تلاوت آیات از کلام الله مجید آغاز گردیده سپس محترم محمد شفیق زمانی سرپرست منابع بشری ضمن تشکر وقدردانی از آمریت جندر که باهمکاری پروژه مایدس که همیشه حمایت گر تدویر چنین ورکشاپ هاست افزود: وزارت معادن وپترولیم از جمله ارگانهایی است که همیشه در راستای توانمندی زنان علاقمندی نشان داده ومیخواهند که سطح آگاهی زنان را درتمام  عرصه هابه خصوص عرصه معدنکاری بلند برده شود.

محترم بازمحمد مبارز مسئول آموزش کمیسیون مستقل حقوق بشر وترینر این برنامه پریزینتیشن که درمورد جایگاه زن در فرهنگ وجامعه،  مفاهیم ومنابع انکشاف،  انکشاف معادن،  موانع حضور زنان در انکشاف معادن  وزمینه های شغلی افراد بیجا شده به اشتراک کننده گان ارایه نمودند،که مورد علاقه حاضرین قرار گرفت .

در اخیر کار گروپی در رابطه به موضوع صورت گرفت که نتایج مثبت آن توسط ترینر ارایه گردید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86/