واگذاری 35 پروژه باغداری به بخش خصوصی

by Abdullah Atayi | August 1, 2016 9:05 AM

قرارداد واگذاری 35 پروژه باغداری به بخش خصوصی به هزینه مجموعی 89 میلیون افغانی که 40 درصد آن از سوی دهقانان و متباقی از بودجه انکشافی وزارت زراعت تمویل می گردد، دیروز 10 اسد میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و بخش خصوصی به امضار رسید.

اسد الله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری گفت که این پروژه ها برای انکشاف بخش زراعت و بسترسازی برای ایجاد کار به این بخش صورت گرفته و به نظارت مردم از طریق شوراهای انکشافی قریه جات و ولسوالی ها تطبیق می گردد.

وی افزود که با تطبیق این پروژه ها، 49 باب  کشمش خانه به ظرفیت مجموعی 343 متریک تن، 13 سبز خانه به مساعت 2600 متر مربع  و 4 باب مرکز پروسس میوه و سبزی برای خانمها ایجاد می شود و با تکمیل آن،  426 جریب باغ های انگور به سیستم های عصری چیله احداث می شود.

گفته می شود، پروژه های انکشاف اتحادیه های باغداری توسط آژانس انکشافی فرانسه حمایت می شود که از این پروژه ها حدود 3300 تن مشمول 600 زن به صورت مستقیم مستفید خواهند شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-35-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c/