واکسین مواشی مالداران ولایت فراه به صورت رایگان

by Abdullah Atayi | September 25, 2016 6:03 AM

آمریت صحت حیوانی و خدمات مالداری ریاست زراعت ولایت فراه در کمپاین مبارزه علیه امراض حیوانی، به تعداد 77200 دوز واکسین بروسلوز (زینوز) را برای تعداد 65200 رائس بز وگوسفند و به تعداد  12000 راس گاو تطبیق نمودند.

این کمپاین در هفت ولسوالی و مرکز ولایت فراه به همکاری دفترNHLP  جهت رشد اقتصاد مالداران ومجادله علیه امراض حیوانی صورت گرفته است.

قابل ذکر است که این کمپاین همه ساله از سوی وزارت زراعت آبیاری ومالداری جهت از بین بردن امراض حیوانی به صورت رایگان برای مواشی مالداران در بیشتر از ولایات کشور تطبیق می گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88/