وارد سالانه به ارزش نیم ملیارد دالر گندم و برنج در کشور

by Abdullah Atayi | July 9, 2016 12:06 PM

مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند که افغانستان سالانه از کشور های بیرونی به ارزش بیش از نیم ملیارد دالر گندم و برنج  وارد می کند.

آنان با درخواست عملی شدن برنامه های خودکفایی زراعتی در کشور می گویند، اگر حکومت برنامه های موثر را برای رشد کشاورزی در این کشور روی دست گیرد این پول در داخل سرمایه گذاری خواهد شد.

میرزمان پوپل، عضو اتاق تجارت و صنایع گفت: “دولت کار نمی کندف وزارت زراعت کار نمی کند، در بخش غله جات نیز سرمایه گذاری نشده است”.

در همین حال وزارت زراعت و مالداری می گوید: طرح لازم را برای خود کفایی غله جات آماده کرده اند تا این کشور به خود کفایی برسد.

لطف الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری می گوید: “برنامه های مشخص در مورد کشت گندم و سایر غله جات وجود دارد”.

لازم به ذکر است، افغانستان کشوری است که بیشتر مردمان اش مشغول کشاورزی و باغداری اند، اما هنوز هم بیشتر نیازمندی های  این کشور در بخش غله جات از بیرون وارد می شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%86%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%da%af%d9%86%d8%af/